Versterken van innovatie in het bedrijfsleven

Innovatie is vernieuwing van een product of bedrijfsproces. Het is één van de belangrijkste bronnen voor economische groei en welvaart. Bedrijven innoveren om meer winst te maken en om beter te concurreren. Daarnaast kunnen nieuwe producten en processen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Hoe staat Nederland ervoor?

Nederland scoort bovengemiddeld tot goed op innovatie.

European Innovation Scoreboard

Op het European Innovation Scoreboard (EIS) staan de prestaties van EU-landen op het gebied van onderzoek en innovatie. Nederland staat in 2023 op de vierde plek. Nederland behoort tot de kopgroep van innovatieleiders in Europa, aangezien het met 28,7 procent boven het EU-gemiddelde scoort.

Meer over het European Innovation Scoreboard

Research & Development (R&D)

Onderzoek en ontwikkeling (R&D) is belangrijk voor onze economie. In 2021 bedroegen de R&D-uitgaven in Nederland 2,27 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is boven het gemiddelde van de Europese Unie (2,16 procent), maar onder het OESO-gemiddelde (2,72 procent). 

Meer over de R&D-prestaties

Intellectuele eigendomsrechten

Voor de uitvinding van een proces of product kan de uitvinder octrooi (patent) aanvragen en zo het intellectuele eigendomsrecht verkrijgen. Als in een land veel patenten worden aangevraagd, zegt dat wat over de innovatiekracht van dat land.

Nederland behoort al jaren wereldwijd tot de landen met de meeste octrooiaanvragen. In 2022 stond Nederland op de vierde plek binnen de EU (aantal octrooiaanvragen in verhouding tot het bbp). 

Bij aanvragen van handelsmerken scoort Nederland net als in voorgaande jaren ruim boven het EU-gemiddelde. Bij aanvragen van modelrechten was Nederland in 2020 opgeklommen naar een positie boven het EU-gemiddelde. Ook in 2022 heeft Nederland nog een positie boven het EU-gemiddelde.

Meer over de prestaties op het gebied van intellectuele eigendomsrechten

Innovatieactiviteiten

Het aantal innovatieve bedrijven ten opzichte van het totaal aantal bedrijven is in 2020 gestegen (56 procent). Nederland bevindt zich nu weer boven het EU-gemiddelde (53 procent). Ook bij de omzet die bedrijven hebben behaald met nieuwe en sterk verbeterde producten is de positie van Nederland verbeterd (negen procent), maar de score is nog aanzienlijk lager dan gemiddeld in de EU (dertien procent). 

Meer over de prestaties op het gebied van innovatieactiviteiten

Welke knelpunten zien we?

Hoewel Nederland sterk scoort op het terrein van wetenschappelijke publicaties, is de omzet die bedrijven behalen met innovatieve producten relatief bescheiden in internationaal perspectief. Voorts blijven de R&D-uitgaven van bedrijven achter bij het OESO-gemiddelde, waarbij de achterstand geconcentreerd is bij de uitgaven voor experimentele ontwikkeling.

Wat is onze ambitie?

De ambitie is om met een sterk innovatievermogen van bedrijven bij te dragen aan zowel het verdienvermogen van de Nederlandse economie als aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Nederland heeft daarbij als ambitie dat de R&D-uitgaven in Nederland stijgen, waarbij een niveau van drie procent van het bbp in 2030 wordt geambieerd. Daarmee wordt aangesloten bij de ambitie in de EU om gemiddeld in de EU drie procent van het bbp aan R&D te besteden. Bij de stijging van de uitgaven is het doel ook om dit te doen met een gelijk blijvende verhouding tussen publieke en private investeringen. We willen de extra publieke investeringen zo vorm geven dat het extra private investeringen uitlokt.

Hoe gaan we dat realiseren?

Om de innovatiekracht van bedrijven te versterken zijn er diverse financiële innovatie-instrumenten die R&D en innovatie bij bedrijven stimuleren.

Om welke bedragen gaat het?

Voor 2023 staan er op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zo’n 3,8 miljard euro aan verplichtingen die direct te koppelen zijn aan dit tactische doel. Het gaat hier vooral om de WBSO en de Innovatiebox. Indirect dragen ook andere instrumenten bij aan dit tactische doel en die middelen zijn hier niet meegeteld.

Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

We kijken daarvoor bijvoorbeeld naar het aandeel van de projecten binnen innovatie-instrumenten gericht op maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën.

Maatschappelijke thema’s

Van de projecten die in 2022 gebruik hebben gemaakt van het innovatie-instrumentarium (zie metadata voor de instrumenten die zijn meegenomen), heeft naar schatting ongeveer 34 procent betrekking op één van de vier maatschappelijke thema’s. Hier is zo’n 53 procent van het innovatiebudget mee gemoeid. De percentages voor 2022 zijn nagenoeg hetzelfde als in 2021. Het grootste deel van de projecten in 2022 richt zich op het thema Energietransitie en Duurzaamheid en daarna het thema Gezondheid en Zorg.

Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's, op basis van projecten, 2020-2022

Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's, op basis van projecten, 2020-2022
Aandeel 2022 (%)Aandeel 2021 (%)Aandeel 2020 (%)
Maatschappelijke thema's34%33%30%
Overige innovatieprojecten66%67%70%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (137 bytes)
Aandeel (%) inzet op maatschappelijke thema's, op basis van budgetten, 2020-2022
Aandeel 2022 (%)Aandeel 2021 (%)Aandeel 2020 (%)
Maatschappelijke thema's53%52%48%
Overige innovatieprojecten47%48%52%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (137 bytes)

Verdeling (%) van maatschappelijke thema's, op basis van projecten, 2020-2022

Verdeling (%) van maatschappelijke thema's, op basis van projecten, 2020-2022
Aandeel 2022 (%)Aandeel 2021 (%)Aandeel 2020 (%)
Energie en Duurzaamheid52%52%52%
Gezondheid en Zorg21%21%21%
Landbouw, Voedsel, Water17%17%17%
Veilige Samenleving10%10%10%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (205 bytes)
Verdeling (%) van maatschappelijke thema's, op basis van budgetten, 2020-2022
Aandeel 2022 (%)Aandeel 2021 (%)Aandeel 2020 (%)
Energie en Duurzaamheid41%49%45%
Gezondheid en Zorg36%29%35%
Landbouw, Voedsel, Water13%13%13%
Veilige Samenleving10%8%7%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (203 bytes)

Sleuteltechnologieën

Een sleuteltechnologie is een technologie die breed toepasbaar is en doorslaggevend om een baanbrekende innovatie te realiseren. Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie.

In 2022 heeft iets minder dan vier op de tien projecten die gebruik hebben gemaakt van het innovatie-instrumentarium (exclusief WBSO) zich gericht op een sleuteltechnologie. Het budget dat hiermee gemoeid is, is relatief nog wat groter. 65 procent van de middelen (exclusief WBSO) om innovatie te stimuleren, is gegaan naar de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Een fractie lager dan de 68 procent in 2021.

Inzet op sleuteltechnologieën (%), op basis van aantal projecten, 2020-2022 (excl. WBSO)

Inzet op sleuteltechnologieën (%), op basis van aantal projecten, 2020-2022 (excl. WBSO)
2022 (%)2021 (%)2020 (%)
Sleuteltechnologie37%41%39%
Geen sleuteltechnologie62%57%47%
Onbekend1%2%14%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (127 bytes)
Inzet op sleuteltechnologieën (%), op basis van budgetten, 2020-2022 (excl. WBSO)
2022 (%)2021 (%)2020 (%)
Sleuteltechnologie65%68%62%
Geen sleuteltechnologie34%31%35%
Onbekend0%1%3%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (126 bytes)

Daarnaast zijn er de volgende evaluaties die direct op dit tactische doel aangrijpen:

In 2023 verschijnen nieuwe evaluaties van de Innovatiebox en de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Gerelateerde beleidsinstrumenten