Bevorderen van innovatie en economische vernieuwing sectoren

Vernieuwing van producten, diensten of productieprocessen is een van de belangrijkste bronnen voor economische groei en welvaart. Innovatie draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en bedrijven kunnen hierdoor (internationaal) beter concurreren. De overheid stimuleert innovatie, kennis(benutting), digitalisering, vernieuwing en daarmee concurrentiekracht.

Wat is onze ambitie?

We hebben met dit strategische doel de ambitie dat:

  • Nederland behoort tot de innovatieleiders in Europa en tot de Europese top 3.
  • De Nederlandse uitgaven aan Speur & Ontwikkeling (R&D) stijgen tot drie procent van het bruto binnenlands product in 2030.

Hoe gaan we dat realiseren?

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 staat er op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ongeveer 5,5 miljard euro aan verplichtingen vanuit het bedrijvenbeleid die aan dit strategische doel zijn te koppelen.