Zorgen voor kennisveiligheid en bescherming van innovaties

Kennis en innovaties zorgen voor toekomstige economische groei. Juridische bescherming van deze kennis en innovaties is nodig, zodat ze te gelde kunnen worden gemaakt terwijl de onderliggende kennis wordt gedeeld.

Wat is onze ambitie?

Dit tactische doel kent twee afzonderlijke subdoelen:

Modern IE-systeem

We willen met een modern systeem voor intellectueel eigendom (IE) ondernemers in staat stellen om hun innovaties te beschermen, maar ook dat het aanzet tot kennisbenutting door o.a. publiek-private onderzoekssamenwerking.

Kennisveiligheid

We willen kennisinstellingen voorzien van goede voorlichting en kaders, waarmee zij maatregelen kunnen nemen ter voorkoming van het weglekken van gevoelige kennis, ongewenste ethische kwesties en heimelijke beïnvloeding door statelijke actoren.

Hoe gaan we dat realiseren?

Om deze doelen te realiseren gaan we een aantal dingen doen. Naast de activiteiten van het Octrooicentrum Nederland zijn dat voor een modern IE-systeem:

  • Unitair octrooi en eengemaakt octrooirecht.
  • Het wetsvoorstel modernisering Rijksoctrooiwet.

Voor het doel kennisveiligheid zijn dat:

  • Voeren van het kennisveiligheidsloket gericht op kennisinstellingen.
  • Verdere implementatie van de nationale leidraad binnen kennisinstellingen.
  • Het wetsvoorstel Screening Kennisveiligheid.
  • In de EU nauwer samenwerken bij de kennisuitwisseling en het creëren van een gelijk speelveld in de EU op het gebied van maatregelen voor kennisveiligheid.

Om welke bedragen gaat het?

In 2023 wordt voor dit tactische doel van het bedrijvenbeleid één miljoen euro ingezet vanuit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat bij dit tactische doel niet zozeer om financiële middelen, maar vooral om het scheppen van heldere kaders, voorschriften en wetgeving. Via het Octrooicentrum Nederland komen er ook ontvangsten binnen. In 2023 wordt dat begroot op bijna 50 miljoen euro.

Gerelateerde beleidsinstrumenten