Ontwikkelen nieuwe duurzame industrie

Nieuwe activiteiten en technologieën zijn vooral na 2030 hard nodig om de industrie in 2050 klimaatneutraal en circulair te laten produceren. Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken zijn nu investeringen nodig om op de langere termijn schaalbaar te zijn en verdienkansen op te leveren. De overheid ondersteunt deze ontwikkeling met innovatieprogramma’s en -instrumenten.

Hoe staat Nederland ervoor?

Meer over hoe Nederland ervoor staat op het gebied van innovatie.

Welke knelpunten zien we?

Innovaties voor de energietransitie, verduurzaming en het creëren van een circulaire economie komen niet of niet snel genoeg via de markt tot stand komen. Deze innovaties zijn wel nodig om een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050 te realiseren. Ook bestaan er knelpunten op het gebied van fysieke ruimte en beschikbare energie-infrastructuur voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame industrie. We zien daarnaast de volgende meer specifieke aandachtspunten:

Late opschalingsfase

Bij de ontwikkeling van een nieuwe duurzame industrie worden voornamelijk knelpunten ervaren met betrekking tot financiering in de late opschalingsfase. In deze fase is de financiering moeilijk rond te krijgen door de beperkte beschikbaarheid van durfkapitaal in Nederland voor deze projecten. Het gaat hier vaak om unieke projecten die niet bewezen zijn. Daarom voldoen deze projecten vaak niet aan de voorwaarden van bestaande instrumenten. Hierdoor komt de ontwikkeling van technieken die noodzakelijk zijn om te verduurzamen niet snel genoeg tot stand.

Doorstroming Energie-Innovatieregelingen

In 2023 is de evaluatie van de Energie-Innovatieregelingen (over 2012-2021) opgeleverd. Daaruit blijkt dat de regelingen door RVO efficiënt worden uitgevoerd en bijdragen aan het behalen van de energie- en klimaatdoelstellingen. Deze positieve bijdrage zou efficiënter kunnen verlopen als de regelingen makkelijker op elkaar aansluiten zodat er betere doorstroming binnen het innovatie instrumentarium mogelijk is.

Evaluatie Energie-Innovatieregelingen 2012-2021 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Wat is onze ambitie?

We dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en technologieën die vooral na 2030 hard nodig zijn om de industrie in 2050 klimaatneutraal en circulair te laten produceren. Ook de innovatieprojecten, die zonder ondersteuning niet of niet tijdig genoeg gaan plaatsvinden en bijdragen aan een duurzame en circulaire economie, moeten zoveel als mogelijk worden ondersteund.

Hoe gaan we dat realiseren?

Instrumenten voor innovatiebevordering

Om de ontwikkeling van technieken, systemen en apparaten te ondersteunen, wordt gebruik gemaakt van bestaande generieke innovatieregelingen (zoals de WBSO) en energie innovatie-instrumenten zoals de DEI+ en de MOOI. Hierbij is ook aandacht voor de doorstroming binnen het instrumentarium. Als technieken eenmaal bewezen zijn, wordt de toepassing ondersteund middels generieke instrumentarium ter bevordering van het milieu die onder het tactisch doel financiële ondersteuning bij verduurzaming zijn beschreven. Ook wordt innovatie op het gebied van circulariteit een impuls gegeven vanuit het Nationaal Groeifonds (zie bijvoorbeeld het project Circulaire Plastics NL).

Circulaire Plastics NL | Overzicht lopende projecten | Nationaal Groeifonds

Verbetering beschikbaarheid ondersteuning opschaling

Om omvangrijke opschalingsprojecten met betrekking tot complexe doorbraaktechnologieën van demonstratie naar commerciële schaal te ondersteunen is er een nieuw instrument, de Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) , in ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt aan de ondersteuning bij nieuwe innovatieve projecten ondersteund. Hierbij wordt onder andere gekeken wat mogelijk is binnen het huidige generieke instrumentarium om waar mogelijk doorstroming en overleving in de late opschalingsfase te verbeteren.

Beleidsinstrumenten

  • MOOI
  • DEI
  • NIKI
  • NGF-project Groenvermogen RVO