Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Met de Tegemoetkoming Energiekostenregeling ondersteunt de overheid tijdelijk mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal zeven procent van de totale omzet uitmaken (energie-intensief mkb).

In het kort

  • De regeling stond open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023.
  • Ondernemers ontvangen een voorschot van 35 procent van de maximaal te ontvangen subsidie.
  • De maximale subsidie per onderneming is 160 duizend euro.

Hoe werkt het?

Met de Tegemoetkoming energiekosten energie-intensief mkb (TEK) krijgen bedrijven waarvan energiekosten een relatief groot deel uit van de totale kosten (het energie-intensief mkb) de ruimte om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken.

De regeling is open vanaf 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 en kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Begin 2024 zal de definitieve TEK-subsidie worden berekend met de gemiddelde energietarieven van 2023.

Energie-intensieve mkb-ondernemingen ontvangen de tegemoetkoming als de energieprijzen hoger zijn dan een bepaalde drempelprijs. Over de energiekosten boven deze drempelprijs wordt 50 procent subsidie verleend.

Om het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk te houden, ontvangen ondernemers als voorschot 35 procent van de maximaal te ontvangen subsidie (berekend door het energieverbruik te vermenigvuldigen met het verschil in de maximale vergoeding en drempel prijs per energie-eenheid).

Het totale budgetbeslag van deze regeling wordt op basis van de huidige informatie afgerond geschat op 350 miljoen euro. In de ‘Raming regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb’ vindt u een nadere toelichting voor deze schattingen.

Zie ook
TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb) (rvo.nl)

Om welke bedragen gaat het?

De ondernemingen ontvangen de tegemoetkoming als de drempelprijzen (inclusief energiebelasting en ODE, exclusief btw) hoger zijn dan 1,19 euro per m³ voor gas en 0,35 euro per kWh voor elektriciteit.

Over de energiekosten boven deze drempelprijs wordt 50 procent subsidie verleend tot een maximum van 1,00 euro per m³ voor gas en 0,30 euro per kWh voor elektriciteit.

De maximale subsidie per onderneming is 160 duizend euro.

Voor het berekenen van de subsidie wordt gewerkt met een maximale prijs voor gas (3,19 euro per m³) en elektriciteit (0,95 euro per kWh).

Wie profiteren ervan?

Naar verwachting komen ongeveer 57 duizend energie-intensieve mkb-bedrijven in aanmerking voor TEK.

Wat heeft het opgeleverd?

In juni 2023 waren er ongeveer 4.500 aanvragen ingediend.

De regeling zal nog worden geëvalueerd. Een overzicht van de Kamerbrieven over de TEK vindt u op de website van RVO.