Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

De Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is erop gericht om de terugloop in R&D-investeringen op te vangen in de mobiliteitssectoren.

In het kort

  • Bedrijven en kennisinstellingen werken samen.
  • In 2021 acht projecten gehonoreerd.
  • 109 bedrijven en 27 onderzoeksinstellingen betrokken.

Hoe werkt het?

De (maak-)industrie van de mobiliteitssectoren in Nederland heeft zwaar te lijden gehad onder de gevolgen van de coronacrisis. Dit zijn vaak internationaal opererende sectoren, met een grote duurzaamheidsopgave, waarin Nederlandse bedrijven een sterke kennis- en concurrentiepositie hebben opgebouwd op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit.

Door de coronacrisis liepen omzetten sterk terug. Hierdoor stonden R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten sterk onder druk. Die zijn juist van belang voor het toekomstig verdienvermogen en de overgang naar klimaatneutrale mobiliteit.

Zie ook
Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) (rvo.nl)

Om welke bedragen gaat het?

In 2021 is er eenmalig een budget beschikbaar gesteld van 150 miljoen euro. De maximale subsidie per project bedraagt 25 miljoen euro. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband is het maximale subsidiebedrag vijftien miljoen euro.

In totaal waren er op de deadline van 17 augustus 2021 26 aanvragen ingediend met een gevraagde subsidie van 337 miljoen euro. De totale omvang van de aangevraagde projecten bedroeg 530 miljoen euro.

Wie profiteren ervan?

De subsidie is bestemd voor deelnemers van een samenwerkingsverband uit de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren, Bedrijven (waaronder het mkb) konden samen met kennisinstellingen een R&D-mobiliteitsproject starten in (publiek-private) samenwerkingen.

Eind 2021 zijn acht projecten in het kader van deze regeling gehonoreerd. Deze projecten zijn in 2022 gestart. Van deze acht projecten zijn er drie vanuit de luchtvaartsector, drie maritieme projecten en twee automotive projecten. In totaal zijn er 109 bedrijven (waarvan 64 mkb) en 27 onderzoeksinstellingen bij betrokken.

Wat heeft het opgeleverd?

Uitkomsten steunmaatregel R&D mobiliteitssectoren