Subsidieregeling SBO

De subsidieregeling ‘Strategisch Belangrijke Onderzoeksprogramma’s’ (SBO) verstrekt subsidie aan in Nederland gevestigde onderzoeksinstituten voor het uitvoeren van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma's. Zo'n onderzoeksprogramma moet gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

In het kort

 • Het gaat om een subsidie voor strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s van de onderzoeksinstituten Wetsus en Holst.
 • Deze onderzoeksinstituten zijn als ‘reguliere onderzoeksinstituten’ aangewezen als subsidieontvangers in het kader van de SBO-regeling.
 • Subsidie in totaal 23,6 miljoen euro voor de periode 2023 t/m 2027.

Hoe werkt het?

Het onderzoeksprogramma van een regulier onderzoeksinstituut bevat een aantal voor de rijksoverheid belangrijke doelstellingen. Het is gericht op:

 • De ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op welke maatschappelijke vraagstukken de focus zal liggen, is onder meer afhankelijk van het ministerie dat de subsidie verstrekt
 • Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door het ontwikkelen van vernieuwende producten en diensten in verhouding tot de internationale stand van onderzoek of techniek, ook wel innovatieve bedrijvigheid. Het gaat hierbij om de mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennis en innovatiepositie die het onderzoeksprogramma teweegbrengt.
 • Het breed verspreiden van kennis voor de brede implementatie en toepassing van de ontwikkelde producten of diensten binnen in Nederland gevestigde ondernemingen en/of maatschappelijke organisaties (het verbeteren van het verdienvermogen).

Deze doelstellingen moeten bijdragen aan het versterken van de kennisbasis van de onderzoeksinstituten. Zo worden zij een aantrekkelijke partner voor andere kennisinstellingen en innovatieve ondernemingen en/of maatschappelijke organisaties om (inter)nationaal mee samen te werken.

Voorwaarden

 • Het onderzoeksprogramma duurt maximaal vijf jaar.
 • Het onderzoeksinstituut en onderzoeksprogramma is aangewezen door het ministerie van EZK (of een ander ministerie) om subsidie te ontvangen via deze regeling.

Zie ook
Subsidieregeling Strategische Belangrijke Onderzoeksprogramma's (SBO) (rvo.nl)

Om welke bedragen gaat het?

Het gaat om een subsidie van in totaal tien miljoen euro voor Holst en een subsidie van 13,6 miljoen euro voor Wetsus voor de periode 2023 t/m 2027.

Wie profiteren ervan?

De onderzoeksinstituten Wetsus en Holst centre zijn als ‘reguliere onderzoeksinstituten’ aangewezen als subsidieontvangers in het kader van de SBO-regeling.

De subsidieregeling gaat uit van twee verschillende groepen onderzoeksinstituten, waarvan slechts één groep - reguliere onderzoeksinstituten – op dit moment in aanmerking komt voor subsidie.

Reguliere onderzoeksinstituten zijn aangewezen door de minister van Economische Zaken en Klimaat als reguliere uitvoerders van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s. Uit een eerder uitgevoerde inventarisatie bleek dat er al een langdurige financiële relatie tussen de overheid en bepaalde onderzoeksinstituten is. De financiële ondersteuning aan deze onderzoeksinstituten vond tot nu toe vooral plaats via tijdelijke oplossingen zoals incidentele maatwerk subsidiebeschikkingen en opdrachtverleningen.

Niet-reguliere onderzoeksinstituten zijn niet door de minister aangewezen als reguliere uitvoerders van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s. Aan een niet-regulier onderzoeksinstituut kan wel subsidie verleend worden wanneer de verwachting is dat het onderzoeksinstituut ten minste eenmalig via een bepaald gesubsidieerd onderzoeksprogramma een belangrijke en/of substantiële bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de SBO. In dat geval wordt er een tender opengesteld.
De beoordeling óf het onderzoeksprogramma van niet-reguliere onderzoeksinstituten bijdraagt aan de doelstellingen van de SBO loopt volgens rangschikkings- en toegangscriteria. De tender opent alleen als er voldoende potentiële belangstelling en voldoende budget beschikbaar is voor de niet-reguliere onderzoeksinstituten.

Voorbeelden van projecten

Met de subsidie voeren Holst en Wetsus diverse strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s uit.

Onderzoeksprogramma Wetsus ‘Kennisbasis watertechnologie’

Op het gebied van de thema’s:

 • ‘Duurzaam water’, gericht op de ontwikkeling van duurzame watertechnologie, bijvoorbeeld het verminderen van het gebruik van chemicaliën bij zuiveringsprocessen in de waterketen.
 • ‘Gezonde omgeving’, voor een betere grip op betrouwbaarheid van waterzuiverings-processen en waterinfrastructuur met behulp van onder meer Artificial Intelligence (AI).
 • ‘Herwinning grondstoffen’, gericht op het mogelijk maken van terugwinning van onder meer polymeren, macro- en micronutriënten, energie en metalen vanuit water- en afvalstromen.
 • ‘Weerbaarheid tegen droogte’, voor het herstel van balans in de watercyclus.

Holst Centre

 • Onderzoeksprogramma ‘Gezondheid en vitaliteit’, voor de ontwikkeling van draagbare draadloze systemen of wearables voor het bemeten van vitale functies van het lichaam, met name door:
  • De ontwikkeling van slimme systemen (ingestibles en implantables) die het lichaam ingaan om relevante informatie te ontsluiten en nieuwe behandelingen mogelijk te maken.
  • Het ontwikkelen van slimme systemen voor buiten het lichaam (invisibles) die naast een aantal (voor wearables) gebruikelijke parameters ook informatie over de omgeving verzamelen waarin men zich bevindt.
 • Onderzoeksprogramma ‘Edge’, voor de ontwikkeling van technologieën die nodig zijn voor slimme draadloze sensorsystemen met minder energie gebruikende communicatie en data verwerking (EdgeAI). Daarmee kan data gemeten en verwerkt worden die zich dichtbij de gebruiker of relevante omgeving bevindt om zo sneller te kunnen acteren op de daaruit voortkomende informatie, waaronder de ontwikkeling van sensor-functionaliteit en methoden voor afstand/locatiebepaling.

Wat heeft het opgeleverd?

Voor eind 2028 zal een evaluatie plaatsvinden van de onderzoeksprogamma’s van Wetsus en Holst.