Hoe wordt het bedrijvenbeleid geëvalueerd?

Individuele beleidsinstrumenten van het bedrijvenbeleid worden waar mogelijk geëvalueerd volgens de werkwijze van de Commissie Theeuwes. De huidige evaluatiepraktijk van het bedrijvenbeleid wordt door velen gezien als een aanpak die zich (inter)nationaal in de voorhoede bevindt.

Evaluatiepraktijk bedrijvenbeleid

Evaluaties van de instrumenten van het bedrijvenbeleid worden tegenwoordig zo veel mogelijk uitgevoerd overeenkomstig de aanbevolen werkwijze van de Commissie Theeuwes, vastgelegd in het rapport ‘Durf te meten’.

  • De zogenaamde Theeuwes-aanpak betekent concreet dat - zo veel als technisch mogelijk is - gecontroleerd wordt voor selectiviteit door econometrische methoden toe te passen waarbij gebruik wordt gemaakt van controlegroepen.
  • Wanneer deze aanpak om methodologische redenen niet mogelijk blijkt, wordt er gekeken naar andere manieren om de werking van beleid zo goed mogelijk in beeld te brengen.
  • Interviews en enquêtes, waar veel evaluaties zich voorheen toe beperkten, maken ook nu nog regelmatig deel uit van de evaluaties als aanvulling op de kwantitatieve werkwijze. Zij bieden immers aanvullende informatie over ervaringen en percepties van bedrijven en kunnen statistische samenhangen duiden.
  • Sinds 2013 heeft EZ een Beleidskwaliteit en Evaluatie Commissie (BEC), waar externe evaluatiedeskundigen (CPB, PBL, hoogleraren) en medewerkers van EZ in zitten. De BEC adviseert in de voorbereidingsfase van een evaluatie over het beste “evaluatiedesign”, gegeven de werking van het instrument en de beschikbare onderzoekdata.

Door deze evaluatiepraktijk is er veel bekend over de effecten van het bedrijvenbeleid. Op deze website staat een overzicht van de uitgevoerde evaluaties. De huidige evaluatiepraktijk wordt gezien als een aanpak die zich (inter)nationaal in de voorhoede bevindt (zie OECD, 2014 en Dialogic, 2015). Tot slot, niet alleen de afzonderlijke instrumenten worden geëvalueerd. In 2015 is het bedrijvenbeleid integraal doorgelicht. Hierbij is ook de beleidsaanpak, samenhang tussen de verschillende instrumenten als  de efficiency, effectiviteit en doelmatigheid van het bedrijvenbeleid beoordeeld.

Meer weten?

Lees dan onder 'Zie ook' de uitgebreidere notitie over de evaluatiepraktijk van het bedrijvenbeleid op de website MeJudice.