Ambities en budget van het bedrijvenbeleid

Het bedrijvenbeleid is er voor alle bedrijven in Nederland. Goed functionerende bedrijven creëren werk, inkomen en welvaart. Met nieuwe producten, diensten en technologieën dragen bedrijven bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, verduurzaming en digitalisering.

Met het bedrijvenbeleid ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de transitie naar een duurzame economie met een sterk innovatievermogen, een uitmuntend ondernemings- en vestigingsklimaat en maatschappelijk verantwoorde productiviteits- en welvaartsgroei, in een weerbaar Europa.

Ambities van het bedrijvenbeleid

Nederland behoort tot de top van de meest duurzame en innovatieve kenniseconomieën in de wereld met een uitmuntend ondernemings- en vestigingsklimaat. Het bedrijvenbeleid is gericht op het behouden van deze toppositie en het verder versterken ervan, zodat onze welvaart voor toekomstige generaties behouden blijft.

Via de vier strategische doelen stimuleert het bedrijvenbeleid innovatie, ondernemerschap, economische vernieuwing van sectoren en faciliteert het de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en circulaire economie. Het draagt zo bij aan het Nederlands verdienvermogen, strategische autonomie en een goede leefomgeving en brede welvaartsgroei. Daarnaast dragen we in partnerschap met Rijk-regio-Europa en internationaal met het bedrijvenbeleid ook bij aan een weerbaarder Europa en sterkere Nederlandse regio’s.

Hoeveel geld zetten we in?

In 2023 staat er op de begrotingsartikelen 2 en 3 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aangevuld met de gerelateerde fiscale middelen, 18,9 mrd euro aan verplichtingen die betrekking hebben op het bedrijvenbeleid. Kijkend naar de verdeling van de financiële middelen over de vier strategische doelen, dan gaat het overgrote deel, i.c. 62 procent, naar een uitmuntend ondernemings- en vestigingsklimaat gevolgd door 30 procent naar het strategische doel innovatiebevordering en economische vernieuwing in sectoren. Bij beide strategische doelen gaat het vooral om fiscale ondersteuning van het bedrijfsleven en nauwelijks om directe subsidies.

Verdeling financiële middelen bedrijvenbeleid naar strategisch doel, 2023 (in %)

Verdeling financiële middelen bedrijvenbeleid naar strategisch doel, 2023 (in %)
Stratisch doelFiscale middelen 2023 (€ mln)Niet-fiscale middelen 2023 (€ mln)
A - Verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven0%5%
B - Uitmuntend ondernemings- en vestigingsklimaat48%14%
C - Innovatiebevordering en economische vernieuwing sectoren20%11%
D - Weerbaar Europa en sterke Nederlandse regio's0%2%
Miljoenennota 2024 Brontabel als csv (333 bytes)