Monitoring gebruikers steunmaatregelen

Welke bedrijven maken gebruik van de verschillende steunmaatregelen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil dit graag in kaart brengen. Hiervoor heeft EZK een monitoringsysteem opgezet in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en verschillende uitvoeringsinstanties. Dit systeem verwerkt beschikbare gegevens en maakt zo inzichtelijk hoeveel en welk soort bedrijven gebruik maken van de maatregelen. Op dit moment zijn de gegevens beschikbaar van onder meer de volgende steunmaatregelen: NOW-1-3, TOGS, TVL-1, TVL Q4 2020, uitstel van belastingbetaling, BMKB-C, GO-C, BL-C, KKC, COL, Qredits en TOZO.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 12 februari 2021. De eerstvolgende actualisatie is gepland op eind maart/begin april.

Tegemoetkoming voor sectoren

TOGS

Sommige sectoren waren in het begin van de coronacrisis extra hard getroffen door kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Door deze maatregelen gingen bijvoorbeeld evenementen niet door, werden reizen geannuleerd en moesten restaurants en cafés dicht. Voor ondernemers die directe schade ondervinden van kabinetsmaatregelen was er in het eerste noodpakket de TOGS-regeling: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Deze ondernemers konden een eenmalige tegemoetkoming krijgen van 4 duizend euro voor hun vaste lasten. Daarvoor moesten ze wel aan enkele criteria voldoen. Je kwam hiervoor in aanmerking als het (verwachte) omzetverlies minimaal 4 duizend euro was en als je vaste lasten minimaal 4 duizend euro waren. Ondernemers konden tot en met 26 juni 2020 een aanvraag indienen. 

Welke bedrijven maakten gebruik van de TOGS-regeling?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt bij welke bedrijven gebruik maakten van de TOGS-regeling. Aan bijna 216.000 bedrijven (stand op 30 september 2020) is door RVO een TOGS-aanvraag toegekend. Het gaat hier vooral om kleine bedrijven. Voor ongeveer de helft zijn dat bedrijven met één werkplek. Voor 93 procent waren het bedrijven met minder dan tien werkplekken. Kijken we naar de codes voor Standaard Bedrijfsindeling (SBI) die voor de TOGS zijn aangewezen? Dan maakte volgens het CBS ruim 27 procent van alle bedrijven die onder deze SBI-codes vallen gebruik van de TOGS-regeling. Bedrijven met twee of meer personen in dienst maakten veel gebruik van deze regeling: zo’n één op de twee bedrijven.

Vooral horecaondernemers hebben bij RVO aangeklopt voor deze regeling. Van alle cafés en restaurants 85 tot 89 procent. Vrijwel alle grotere bedrijven in deze branche maakten gebruik van deze regeling. RVO kende ook veel uitkeringen toe aan bijvoorbeeld winkels in dames-, heren- of onderkleding, kermisattracties en taxivervoer. In deze bedrijfstakken kreeg meer dan driekwart van de bedrijven steun uit de TOGS-regeling.

Toegekende TOGS aan mkb-bedrijven (in %)

Toegekende TOGS aan mkb-bedrijven (in %)
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-249 werkzame personen
mkb-bedrijven27,618,456,357,5
Restaurants89,175,889,699,6
Cafes84,875,988,5100
Bron: CBS, 5e rapportage monitoring steunmaatregelen (13 november 2020) Brontabel als csv (169 bytes)

TVL-1

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-1 was de opvolger van de TOGS-regeling, met enkele gewijzigde voorwaarden. Verwachtte een mkb-ondernemer omzetverlies van minimaal 30 procent in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 dan kon deze ondernemer een subsidie krijgen van maximaal 50 duizend euro om een deel van de vaste lasten te kunnen betalen. Alle bedrijven die eerder (op basis van afgesproken sbi-codes) voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, konden ook van TVL gebruik maken (onder de gestelde voorwaarden). Hierop is nog een enkele aanvulling gekomen, zoals de recreatieluchtvaart (onderdeel van SBI 5110). 

Er zijn zo’n 42.000 bedrijven die gebruik hebben gemaakt de TVL-1 aanvraag (peildatum 31 december 2020). In aantallen deden vooral de kleinere bedrijven (tot 10 werknemers) een beroep op deze regeling (86 procent van alle gebruikers van de TVL-1). Van alle bedrijven die hiervan gebruik konden maken op basis van hun SBI-codes maakte vijf procent gebruik van deze TVL-regeling (bron: CBS). Uitgaansgelegenheden als bowlen, kegelen, kermisattracties en bioscopen maakten relatief veel gebruik van deze regeling.

Toegekende TVL-1 aan mkb-bedrijven (in %)

Toegekende TVL-1 aan mkb-bedrijven (in %)
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-249 werkzame personen
Totaal5,42,712,721,5
Bowlen, kegelen, biljarten e.d.502560100
Kermisattracties5439,471,850
Bioscopen4818,271,471,4
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (211 bytes)

TVL Q4 2020

De TVL Q4 2020 was de opvolger van de TVL-1, met enkele gewijzigde voorwaarden. MKB-ondernemers met een verwacht omzetverlies van minimaal 30% in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 konden een subsidie krijgen van maximaal 90 duizend euro voor een deel van hun vaste lasten. De regeling gold voor vrijwel alle SBI-codes. Naast de tegemoetkoming in vaste lasten konden horecabedrijven aanspraak maken op de opslag Horeca Voorraad Aanpassingen, die 5,6% van de omzetderving bedroeg. Met terugwerkende kracht, en hangende EU-goedkeuring, wordt het subsidiepercentage verhoogd van 50% naar 50 tot 70%, afhankelijk van het omzetverlies en komt ook voor non-food detailhandel een opslag beschikbaar, Voorraad Gesloten Detailhandel, welke 5,6% van de omzetderving bedraagt met een maximum van 20.160 euro. Onder gewijzigde voorwaarden zal de TVL nog twee openstellingen hebben, TVL-Q1-2021 en TVL-Q2-2021, en doorlopen t/m 30 juni 2021, in perioden van steeds drie maanden.

Op peildatum 31 december 2020 waren er zo’n 48.000 bedrijven waar een TVL Q4 2020 aan is toegekend door RVO. Dit is zo’n twee en half procent van alle bedrijven. Bedrijven konden echter nog tot 29 januari 2021 aanvragen indienen. Deze zitten dus nog niet in de cijfers die hier gebruikt worden. Net als bij de TVL-1 deden in aantallen vooral de kleinere bedrijven (tot 10 werknemers) een beroep op deze regeling (85 procent van alle gebruikers). Bedrijven in de horeca maken absoluut en relatief gezien tot nu toe het meest gebruikt van deze regeling.

Toegekende TVL-Q4 2020 aan mkb-bedrijven (in %)

Toegekende TVL-Q4 2020 aan mkb-bedrijven (in %)
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-49 werkzame personen50-249 werkzame personen
Totaal2,416,6114,9
Horeca2912,737,471,356,1
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (155 bytes)

Doorloop vaste lasten regelingen

Op peildatum 31 december 2020 zijn er ruim 200.000 bedrijven die gebruikmaken van minimaal een van de drie vaste lasten regelingen (i.c. TOGS, TVL-1 en TVL Q4 2020) die in 2020 beschikbaar waren. Het overgrote deel van deze bedrijven (70 procent) heeft alleen gebruik gemaakt van de TOGS. Zo’n vijftien procent heeft gebruik gemaakt van twee van de drie vaste lasten regeling. En een op de tien bedrijven met een vaste lasten regeling maakte gebruik van alle drie de regelingen hiervoor. Overigens konden bedrijven de TVLQ4 2020 nog tot 29 januari 2021 aanvragen. Deze zitten dus nog niet in de cijfers die hier gebruikt worden. Het geschetste beeld is weinig anders als we naar de grootte van een bedrijf kijken. Bij de grotere bedrijven is wel een op vijf die gebruikmaken van alle drie de regelingen. Dit is het dubbele dan bij het totaal.

Doorloop vaste lasten regeling voor totaal en grootteklasse (in %), 2020

Doorloop vaste lasten regeling voor totaal en grootteklasse (in %), 2020
alleen TOGSalleen TVL-1alleen TVL Q4 20202 regelingen3 regelingen
Totaal70,30,93,115,210,6
2-9 werkzame personen64,80,73,118,312,9
10-49 werkzame personen45,21,74,526,621,8
50-249 werkzame personen51,13,652119,4
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (243 bytes)

Uitstel belastingen

Een steunmaatregel is ook dat ondernemers uitstel kunnen aanvragen voor het betalen van hun belastingen. En als een bedrijf vennootschapsbelasting betaalt, dan kan zo’n bedrijf verliezen over 2020 verrekenen met de winst uit 2019. De regeling liep aanvankelijk tot 1 oktober 2020. Maar de mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is onlangs verlengd tot en met 30 juni 2021. Voor vijf soorten belastingen gold dat bij een uitstelaanvraag voor één belasting, het uitstel voor alle vijf werd verleend. Dit gold voor inkomstenbelasting, de Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Alleen deze vijf belastingen zijn in deze monitoring opgenomen.

Op de peildatum 18 januari 2021 had bijna tien procent van alle bedrijven in Nederland een (openstaand) uitstel van betaling van deze vijf belastingen. Ook hier gaat het om relatief veel horecaondernemingen. Van alle horecabedrijven heeft 25 procent uitstel van belastingbetaling. Daarnaast springt het vervoer eruit met zestien procent. Vooral de wat grotere bedrijven maakten gebruik van deze mogelijkheid. Iets meer dan één op de vier bedrijven met meer dan negen werknemers heeft belastinguitstel gekregen. Bij de horeca liggen de percentages nog veel hoger. Kleinere bedrijven benutten deze regeling relatief minder. Vooral eenmansbedrijven hebben er relatief weinig gebruik van gemaakt. In bepaalde gevallen hoeven zzp’ers geen loonheffing en/of omzetbelasting betalen en komen hier dan ook niet voor in aanmerking. Overigens is van de bedrijven die gebruik maakten van het belastinguitstel iets meer dan de helft een bedrijf met 1 werkzame persoon.

Bedrijven met openstaand uitstel van belastingbetaling, per sector en grootteklasse (in %)

Bedrijven met openstaand uitstel van belastingbetaling, per sector en grootteklasse (in %)
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-49 werkzame personen50-249 werkzame personen250+ werkzame personen
Totaal9,77,914,127,323,319,9
Horeca25,914,730,261,656,154,5
Vervoer16,415,814,52827,234,4
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (233 bytes)

Noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW)

NOW-1

Door het coronavirus kregen werkgevers al snel in maart 2020 te maken met omzetverlies. Als dat verlies minimaal twintig procent was in een aaneengesloten periode van drie maanden, dan kon de werkgever aanspraak maken op de eerste tijdelijke NOW-regeling. Deze regeling voorziet in een vergoeding van de loonkosten. Werkgevers konden de NOW-1 tot 6 juni 2020 aanvragen.

Er zijn bijna 140.000 bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-1-regeling. Dat is zo’n 6,5 procent van alle bedrijven in Nederland. Vooral bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen benutten deze regeling. Kijken we naar sectoren, dan heeft de horeca hier verreweg het meest gebruik van gemaakt. In deze sector maakte 34 procent van de horecabedrijven gebruik van de NOW-1-regeling. Van de horecabedrijven met 10 of meer werknemers maakten vrijwel alle bedrijven hiervan gebruik.

Aantal bedrijven met NOW-1 naar bedrijfstak en grootteklasse (in %)

Aantal bedrijven met NOW-1 naar bedrijfstak en grootteklasse (in %)
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-49 werkzame personen50-249 werkzame personen250+ werkzame personen
Totaal6,50,922,247,341,228,6
Horeca34,15,850,296,193,9100
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2020) Brontabel als csv (194 bytes)

NOW-2

NOW-2 is de opvolger van NOW-1. Werkgevers konden deze NOW-2 aanvragen als ze in de periode juni tot en met 1 oktober 2020 wederom een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtten. Voor een vergoeding van de loonkosten waren er enkele gewijzigde voorwaarden ten opzichte van NOW-1.

Er zijn ongeveer 64.000 bedrijven die gebruik maakten van de NOW-2-regeling. Dat is zo’n drie procent van alle bedrijven in Nederland. Vooral bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen benutten de NOW-2, zoals ook al het geval was bij de NOW-1. Bekijken we het per sector, dan maakt de horeca hier verreweg het meest gebruik van, net als bij de NOW-1. In deze sector maakte ruim zestien procent van de horecabedrijven gebruik van de NOW-2-regeling.

Aantal bedrijven met NOW-2, totaal en horeca (in %)

Aantal bedrijven met NOW-2, totaal en horeca (in %)
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-49 werkzame personen50-249 werkzame personen250+ werkzame personen
Totaal2,90,49,225,822,715
Horeca16,62,922,854,269,590,9
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (192 bytes)

NOW-3.1

De NOW 3.1 regeling is de loonkostenregeling in de derde aanvraagperiode. Deze regeling is de opvolger van NOW-2.0 en gold voor werkgevers die in de periode tot 1 januari 2021 wederom een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtten. De regeling voor een vergoeding van de loonkosten kende enkele gewijzigde voorwaarden ten opzichte van NOW-1.0 en NOW-2.0.

Er zijn ongeveer 78.000 bedrijven die gebruik maakten van de NOW-3.1. Dat is zo’n vier procent van alle bedrijven in Nederland. Vooral bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen benutten deze regeling, net als bij de voorgangers. Bekijken we het per sector, dan maakt de horeca ook hier verreweg het meest gebruik van. In deze sector maakte 28 procent van de horecabedrijven gebruik van de NOW-3.1.

Aantal bedrijven met NOW-3.1, totaal en horeca (in %)

Aantal bedrijven met NOW-3.1, totaal en horeca (in %)
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-49 werkzame personen50-249 werkzame personen250+ werkzame personen
Totaal3,60,41326,219,312,2
Horeca28,13,441,586,97881,8
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (192 bytes)

Doorloop NOW-regelingen

Op peildatum 31 december 2020 zijn er ruim 132.000 bedrijven die gebruik hebben gemaakt van minimaal een van de drie loonkostenregelingen (i.c. NOW 1 t/m 3) die in 2020 beschikbaar waren. Er zijn maar weinig bedrijven met een loonkostenregeling die alleen een NOW 2 of alleen NOW 3.1 hadden. Bedrijven met een loonkostenregeling hadden of alleen een NOW 1 of twee of meer NOW-regelingen. Het geschetste beeld is weinig anders als we naar de grootte van een bedrijf kijken. De uitkomsten wijken wel af van het beeld bij de doorloop van de vaste lasten regelingen.

Doorloop NOW regelingen voor totaal en grootteklasse (in %), 2020

Doorloop NOW regelingen voor totaal en grootteklasse (in %), 2020
alleen NOW-1.0alleen NOW-2.0alleen NOW 3.12 NOW-regelingen3 NOW-regelingen
Totaal35,61,84,831,626,3
2-9 werkzame personen36,31,65,432,524,3
10-49 werkzame personen30,523,430,733,3
50-249 werkzame personen36,31,7325,433,7
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (252 bytes)

Leningen

Kleine en middelgrote bedrijven, startende bedrijven (startups) en jonge, zich verder ontwikkelende bedrijven (scale-ups) kunnen vanwege corona extra krediet krijgen of onder andere voorwaarden geld lenen. Hierdoor kunnen deze (innovatieve) bedrijven hun liquiditeitspositie verbeteren, die door de coronaperikelen onder druk staat. Voor deze monitor zijn gegevens beschikbaar over Qredits en de Corona Overbruggingslening (COL).

Qredits

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk met steun van banken en EZK. De stichting helpt startende en bestaande ondernemers. Daarbij gaat het vooral om ondernemers die via andere kanalen geen krediet krijgen. Qredits kan deze ondernemers voorzien van leningen tot € 250.000 en advies. Op peildatum 31 december 2020 was aan zo’n 45 procent van de bedrijven met Qredits-krediet uitstel van aflossing verleend vanwege de coronacrisis. De meeste bedrijven met een Qredits-lening zijn actief in de handel. Relatief veel bedrijven in de horeca (62 procent) en overige dienstverlening (50 procent) hebben uitstel van aflossing gekregen. 70 procent van de bedrijven met uitstel van aflossing is een eenmansbedrijf. 

COL

De COL is een overbruggingskrediet voor groeibedrijven, zoals startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-bedrijven. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) voeren deze regeling uit. Uitgaande van de stand op 31 december 2020 is aan 765 bedrijven een COL verleend. Het betreft hier een specifieke doelgroep en vooral bedrijven actief in de informatie en communicatie maken gebruik van deze regeling.

Garantieregelingen: BMKB-C, GO-C en BL-C

Sinds de coronacrisis in maart uitbrak, helpen banken in Nederland ondernemers om hen financieel meer lucht te geven. Onder andere door ondernemingen te voorzien in hun behoefte aan liquiditeit. De Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft inzicht in hoe banken in die behoefte voorzien. Banken maken hiervoor onder meer gebruik van verschillende garantieregelingen zoals BMKB-C, GO-C, KKC en BL-C. Klik hier om de Corona Monitor van de NVB te bekijken.

Op 31 december 2020 beschikten we over de volgende aantallen gebruikers: BMKB-C (3805 bedrijven), KKC (1090) GO-C (65) en BL-C (200). Deze aantallen liggen lager dan de NVB rapporteert in hun monitor. Dat komt onder andere doordat:

  • Op peildatum 31 december waren nog niet alle gegevens over een verlening bij RVO aangeleverd.
  • Het CBS kan niet alle juridische eenheden koppelen.

Vooral de horecabedrijven (36 procent) en bedrijven actief in de handel (24 procent) maken gebruik van de BMKB-C. Het zijn met name kleine, wat oudere bedrijven, die deze regeling aanwenden. De helft van de mkb-bedrijven met een BMKB-C lening heeft twee tot negen werknemers in dienst en zo’n 70 procent is al langer dan zeven jaar actief. 

Aantallen BMKB-C verdeeld naar sectoren

Aantallen BMKB-C verdeeld naar sectoren
SectorenAantal
Handel915
Horeca1375
Overig1515
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (55 bytes)
Aantallen BMKB-C verdeeld naar grootteklasse
GrootteklasseAantal
1 werkzaam persoon435
2-9 werkzame personen1850
10-49 werkzame personen1325
50-249 werkzame personen190
Onbekend10
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (147 bytes)
Aantallen BMKB-C verdeeld naar bedrijfsleeftijd op 1 april 2020
Aantallen BMKB-C verdeeld naar bedrijfsleeftijd op 1 april 2020aantal
Jong (0 tot 3 jaar)260
Midden (3 tot 7 jaar)720
Oud (7 jaar en ouder)2640
Onbekend190
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (166 bytes)

TOZO-1

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen door de coronacrisis op te vangen. De TOZO-1 regeling gold met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en liep eind mei 2020 af.

De beschikbaarheid van cijfers van deze regeling voor zelfstandigen loopt wat achter. We beschikken op dit moment alleen over TOZO-1 gegevens. Het betreft hier de stand tot en met eind mei 2020. Het zijn bovendien indicatieve cijfers. Zo’n 15 procent van alle zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, deden een beroep op de TOZO-1. Vooral zelfstandige ondernemers actief in de overige dienstverlening waaronder kappers en reparatie van consumentenartikelen, en in de horeca maakten er het meest gebruik van. 

Percentage bedrijven met een TOZO-1 regeling, ultimo mei 2020

Percentage bedrijven met een TOZO-1 regeling, ultimo mei 2020
Aantal
Totaal15,3
Overige dienstverlening36
Horeca35,9
Vervoer en opslag24,7
Cultuur sport en recreatie26,7
Bron: CBS, 6e rapportage monitoring steunmaatregelen (12 februari 2021) Brontabel als csv (120 bytes)