2. Monitoring gebruikers steunmaatregelen

EZK ontwikkelt een integrale monitoring van de steunmaatregelen uit het eerste en tweede noodpakket om in kaart te brengen welk type bedrijf er gebruik van maken. Deze monitoring is opgezet in samenwerking met het CBS en verschillende uitvoeringsinstanties. Op dit moment zijn de gegevens beschikbaar van vier steunmaatregelen: 1) de TOGS-aanvragers; 2) bedrijven die een lening hebben lopen bij Qredits; 3) bedrijven die gebruikmaken van de BMKB-C regeling en 4) ondernemingen die uitstel van belastingen hebben gekregen. Er wordt komende tijd verder gewerkt aan het betrekken van andere regelingen uit de beide noodpakketten.

De cijfers op deze pagina zijn gebaseerd op informatie die op 15 juni beschikbaar was. De eerstvolgende actualisatie is gepland in de tweede helft van augustus.

1. TOGS

De diverse maatregelen van het kabinet om het coronavirus in te dammen hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en afgelasten van evenementen, annuleringen in de reisbranche en de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. De TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) uit het eerste noodpakket was bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen. Deze ondernemers konden een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor hun vaste lasten ontvangen mits ze onder meer aan de gestelde criteria voor minimale omzetderving en vaste laste lasten voldeden (beide € 4.000). Ondernemers konden tot en met 26 juni een aanvraag indienen.

Op basis van de stand op 15 juni zijn er volgens RVO ca. 197.000 bedrijven met een toegekende TOGS aanvraag. Voor ongeveer de helft zijn dat bedrijven met 1 werkplek en voor ca. 93 procent van alle toekenningen betreft het bedrijven met minder dan 10 werkplekken. Als naar de aangewezen SBI-codes wordt gekeken, maakt volgens het CBS 26% gebruik van de TOGS-regeling. Bij bedrijven met meer personen in dienst maakt 1 op de 2 bedrijven er gebruik van. Vooral horecaondernemers hebben bij RVO aangeklopt. Bij de restaurants en cafés gaat het om meer dan 80% van alle bedrijven die actief zijn in deze branches, waarbij nagenoeg alle grotere bedrijven gebruik maken van deze regeling. Andere bedrijfstakken waar RVO meer dan driekwart van de bedrijven een uitkering toekende waren bijvoorbeeld winkels in dames-, heren- of onderkleding, kermisattracties en taxivervoer.

Toegekende TOGS aan mkb-bedrijven

Toegekende TOGS aan mkb-bedrijven aandeel in %
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-249 werkzame personen
mkb-bedrijven26,117,353,753,5
Horeca88,274,688,998,7
Vervoer83,774,687,6100
CBS, 2e rapportage monitoring steunmaatregelen (30 juni 2020) Brontabel als csv (166 bytes)

2. Qredits

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk met steun van banken en EZK. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Daarbij gaat het vooral om ondernemers die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen, te voorzien van leningen tot € 250.000 en advies.

Op basis van de stand op 15 juni 2020 is aan ongeveer de helft van de bedrijven met Qredits-krediet uitstel van aflossing verleend vanwege de coronacrisis. De meeste bedrijven met een Qredits-lening zijn actief in de handel. Relatief veel bedrijven in de horeca en overige dienstverlening (beide rond twee derde van de bedrijven) hebben uitstel van aflossing gekregen. De lenende bedrijven boden zo’n 10 duizend banen voor werknemers; bij 70 procent van deze bedrijven werkte maar één persoon.

3. Garantieregelingen: BMKB-C

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart helpen banken in Nederland - in aanvulling op het steunpakket van de overheid - ondernemers om hen financieel meer lucht gegeven. De Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verschaft inzicht in de vraag naar liquiditeit door ondernemingen en de mate waarin banken daarin voorzien. Banken maken hiervoor deels gebruik van verschillende garantieregelingen zoals BMKB-C, GO-C, KKC en BL-C. Klik hier om de Corona Monitor van de NVB te bekijken.

Op dit moment beschikken we alleen over de gegevens van de BMKB-C en wel van 2730 mkb-bedrijven met een BMKB-C lening (peildatum 15 juni). Dit aantal is lager dan dat NVB nu rapporteert o.a. vanwege de eerdere peildatum en doordat de gegevens over een BMKB-verlening met een enige vertraging aan RVO worden aangeleverd. Daarnaast kon het CBS niet alle juridische eenheden koppelen. Vooral de horecabedrijven (38%) en mkb-bedrijven actief in de handel (25%) maken gebruik van de BMKB-C. Het zijn met name de kleine wat oudere bedrijven die deze regeling aanwenden: de helft van deze bedrijven hebben 2 tot 9 werkzame personen in dienst en het merendeel is al langer dan 7 jaar actief. 

Aantallen BMKB-C verdeeld naar sectoren

Aantallen BMKB-C verdeeld naar sectoren
SectorenAantal
Handel670
Horeca1040
Overig1020
CBS, 2e rapportage monitoring steunmaatregelen (30 juni 2020) Brontabel als csv (55 bytes)
Aantallen BMKB-C verdeeld naar grootteklasse
GrootteklasseAantal
1 werkzaam persoon300
2-9 werkzame personen1340
10-49 werkzame personen950
50-249 werkzame personen135
Onbekend5
CBS, 2e rapportage monitoring steunmaatregelen (30 juni 2020) Brontabel als csv (145 bytes)
Aantallen BMKB-C verdeeld naar bedrijfsleeftijd op 1 april 2020
Bedrijfsleeftijd op 1 april 2020aantal
Jong (0 tot 3 jaar)175
Midden (3 tot 7 jaar)500
Oud (7 jaar en ouder)1930
Onbekend125
CBS, 2e rapportage monitoring steunmaatregelen (30 juni 2020) Brontabel als csv (135 bytes)

4. Uitstel belastingen

Een steunmaatregel is ook dat ondernemers bij de belastingdienst uitstel kunnen aanvragen voor het betalen van belastingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen om verliezen over 2020 te verrekenen met de winst uit 2019. De regeling loopt tot 1 oktober 2020. Het betalingsuitstel kan voor alle soorten belastingen verleend worden en het uitstel geldt voor drie maanden. Voor de volgende vijf soorten belastingen geldt dat bij een uitstelaanvraag voor één belasting, het uitstel voor alle vijf wordt verleend: inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Alleen deze vijf belastingen zijn in deze monitoring opgenomen.

Op de peildatum 12 juni had zo’n 7% van alle bedrijven in Nederland uitstel van betaling van de vijf genoemde belastingen. Ook hier betreft het relatief veel ondernemingen actief in de horeca. Van alle horecabedrijven heeft 18% uitstel van belastingbetaling. Daarnaast springt het vervoer eruit met 10%. Het zijn vooral de bedrijven met meer dan 10 werkzame personen in dienst die gebruikmaken van deze maatregel. Zo heeft bijna 33 procent van de middelgrote bedrijven (50 -249 werkzame personen in dienst) belastinguitstel. Kleinere bedrijven benutten deze regeling relatief minder. Dit geldt vooral voor de bedrijven met 1 werkzame persoon. In bepaalde gevallen hoeven zzp-ers echter geen loonheffing en/of omzetbelasting te betalen en komen ze dus voor dit deel niet in aanmerking van deze steunmaatregel. Overigens is van de bedrijven die gebruik maakten van de belastinguitstel iets meer dan de helft een bedrijf met 1 werkzame persoon.

Uitstel van belastingbetaling, per sector en grootteklasse (in %)

Uitstel van belastingbetaling, per sector en grootteklasse (in %)
Totaal1 werkzaam persoon2-9 werkzame personen10-49 werkzame personen50-249 werkzame personen250+ werkzame personen
Totaal6,84,511,831,132,726,9
Horeca18,28,220,65762,281,8
Vervoer107,610,129,339,143,8
CBS, 2e rapportage monitoring steunmaatregelen (30 juni 2020) Brontabel als csv (229 bytes)