Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) was een subsidie voor werkgevers om het loon van werknemers door te kunnen betalen tijdens de coronacrisis. De NOW

werd uitgevoerd door het UWV. De NOW kende tussen maart 2020 en maart 2022 acht aanvraagperiodes. Via de NOW konden ondernemers die omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtten, bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen om hun personeel in dienst te kunnen houden. De maximale tegemoetkoming bedroeg, afhankelijk van de aanvraagperiode, 80 of 90 procent van de vooraf berekende loonkosten. Ook de overige voorwaarden konden per aanvraagperiode verschillen.

Gebruik NOW door bedrijven in Nederland

Gebruik per aanvraagperiode 

Vooral aan het begin van de coronacrisis werd er een groot beroep gedaan op de eerste loonkostenregeling. Bedrijven konden op dat moment logischerwijs niet helemaal goed inschatten wat de gevolgen zouden zijn van de beperkende maatregelen op hun bedrijfsvoering. Van alle bedrijven vroeg zes procent de NOW-1-regeling aan. Dat waren bijna 121 duizend bedrijven. De daaropvolgende loonkostenregelingen werden door minder bedrijven aangevraagd. Van de laatste regeling, de NOW-6, maakte nog ongeveer 24 duizend bedrijven gebruik.

Bedrijven met een loonkostenregeling naar grootteklasse (aantal bedrijven x 1000)

Bedrijven met een loonkostenregeling naar grootteklasse (aantal bedrijven x 1000)
1 wp2-9 wp10-49wp50-249wp250+ wp
NOW 113,3176,1125,445,8359,45
NOW 25,4731,27513,843,1954,95
NOW 3.17,09542,9514,712,9154,5
NOW 3.26,6840,52514,6452,854,6
NOW 3.33,9922,169,93523,1
NOW 42,412,6955,661,4352,35
NOW 53,3319,8958,331,482,4
NOW 62,213,7056,851,322,1
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (316 bytes)

Mate van gebruik

Van de bedrijven met een loonkostensubsidie nam een op de drie één keer deel aan een NOW-regeling. De meeste van deze bedrijven namen deel aan de NOW-1. Het aantal bedrijven dat beroep deed op meerdere loonkostenregelingen neemt af bij een oplopend aantal regelingen. Het percentage bedrijven die minstens zes keer gebruik maakten van de in totaal acht, bedraagt bijna 19 procent van de bedrijven met loonkostensteun. Deze bedrijven behoren tot de sectoren die het hardst geraakt zijn door de genomen maatregelen tijdens de coronacrisis.

Aantal keren dat bedrijven deelnamen aan een loonkostenregeling (% van totaal)

Aantal keren dat bedrijven deelnamen aan een loonkostenregeling (% van totaal)
Deel van totaal aantal bedrijven dat gebruik maakte van een loonkostenregeling
134,20%
218,20%
312,50%
48,90%
57,50%
66,90%
75,70%
8 (alle regelingen)6,20%
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (174 bytes)

Bedrag aan steun

De horecabedrijven deden het meest een beroep op de loonkostenregelingen. Ze ontvingen ook tezamen het meeste aan loonkostensteun van alle bedrijfstakken: 4,3 miljard euro. Ruim de helft van deze loonkostensubsidie in de horeca ging naar bedrijven met minder dan 50 werkzame personen. De sectoren waar de meeste bedrijven beroep deden op loonsteun ontvingen niet automatisch de hoogste subsidies. De hoogte van de loonkostensubsidie van bedrijven en daarmee de sector hangt grotendeels af van de personeelsomvang. Dit is goed zichtbaar in de sector vervoer en opslag, en verhuur en overige zakelijke diensten. Van alle vervoer- en opslagbedrijven ontvingen bedrijven met 50 of meer werkzame personen bijna 2,8 miljard van de 3,1 miljard euro aan NOW.

Bedrag aan tegemoetkoming voor loonkosten naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte (miljard euro)

Bedrag aan tegemoetkoming voor loonkosten naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte (miljard euro)
1 wp2 tot 10 wp10 tot 50 wp50 wp of meer
Horeca0,10,71,62
Verhuur en overige zakelijke diensten00,20,62,8
Handel00,61,11,9
Vervoer en opslag00,10,32,8
Nijverheid (geen bouw)00,20,71,9
Cultuur, sport en recreatie00,20,41
Specialistische zakelijke diensten00,40,60,5
Informatie en communicatie00,10,30,3
Bouwnijverheid00,10,30,3
Overige dienstverlening00,20,10,1
Gezondheids- en welzijnszorg00,10,10,1
Onderwijs00,10,10,1
Landbouw, bosbouw en visserij000,10
Financiele dienstverlening000,10,1
Verhuur en handel van onroerend goed0000
Bron: CBS, 11e rapportage monitoring steunmaatregelen (14 oktober 2022) Brontabel als csv (612 bytes)