Overlap gebruik vaste-lasten-regelingen en NOW

In 2023 worden de coronasteunmaatregelingen vaste-lasten-regelingen (VLR) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geëvalueerd. Ter voorbereiding op deze evaluatie is in dit onderzoek verkend hoe groot de overlap is in het gebruik van beide regelingen en welke type bedrijven ondersteuning kregen voor de vaste lasten met VLR en/of ondersteuning voor de loonkosten met NOW. Hierbij hebben we in het bijzonder gekeken naar hoe bedrijven met VLR én NOW verschillen van bedrijven die slechts één regeling benutten. Dit geeft inzicht op het eventueel uitvoeren van een gezamenlijke (kwantitatieve) evaluatie. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van microdata van het CBS aangevuld met gegevens over de verstrekte steun via de uitvoeringsinstanties RVO en UWV.

Belangrijkste bevindingen

  • Een kwart tot een derde van alle steungebruikers (afhankelijk van de periode) heeft zowel ondersteuning in de vaste lasten als in de loonkosten gekregen. Als alleen gekeken wordt naar de bedrijven die in aanmerking zouden kunnen komen voor NOW én VLR (voorwaarden rondom omzetdaling en minimaal bedrag aan vaste lasten niet meegerekend) maakt een derde tot twee derde van de steungebruikers gebruik van beide regelingen.
  • De meeste bedrijven maakten slechts in één (of enkele) periodes gebruik van de regelingen. Een (klein) deel van de bedrijven bleef gebruik maken van dezelfde regeling(en) in aansluitende periodes en een deel van de bedrijven wisselde tussen de twee. De meeste bedrijven wisselden tussen het gebruik van alleen NOW en het gebruik van zowel VLR als NOW. Er waren slechts weinig bedrijven met alleen VLR die (ook) gebruik zijn gaan maken van NOW in een volgend kwartaal.  
  • Bedrijven met alleen VLR verschillen op een aantal kenmerken substantieel van bedrijven met (ook) NOW. Deze bedrijven zijn vaker relatief klein, ook als bedrijven zonder personeel buiten beschouwing worden gelaten. Ook een lagere arbeidsintensiteit vergroot de kans dat een bedrijf alleen van VLR gebruik maakt. Mogelijk dat ondersteuning in de loonkosten, voor bedrijven met minder personeel of een (relatief) lage arbeidsintensiteit, minder impact heeft. Voor bedrijven met meer personeel of een (relatief) hoge arbeidsintensiteit, kan de onder­steuning in de vaste lasten juist minder effect hebben.
  • Bovendien blijkt dat bedrijven met VLR én NOW op een aantal punten (sterk) afwijken van bedrijven met alleen VLR of alleen NOW. Zo is de kans dat een bedrijf van beide regelingen gebruik heeft gemaakt groter indien het bedrijf een sterke omzetdaling heeft gehad, actief is binnen de horeca, of valt onder het midden- en kleinbedrijf. Mogelijk dat deze bedrijven harder geraakt zijn door de coronamaatregelen, waardoor ze alle mogelijkheden aangrepen om ondersteuning te krijgen.
  • Op basis van bovenstaande is het daarom aan te raden om VLR en NOW in gezamenlijkheid (kwantitatief) te evalueren, waarbij ook aandacht is voor de afzonderlijke regelingen. De regelingen verschillen op een aantal punten dusdanig van elkaar, dat ook bij een volledig gezamenlijke kwantitatieve evaluatie deze verschillen niet uit het oog verloren moeten worden.

Meer weten?
Onder 'Downloads' vindt u de notitie over de overlap gebruik vaste-lasten-regelingen en NOW.