Techniekpact

Het Techniekpact is een samenwerking van onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers en werknemers, de regio’s en het Rijk. Het moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.

In het kort

  • Het aantal betrokken bedrijven bij publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs is in tien jaar tijd met elf duizend toegenomen, tot 12.674 bedrijven in 2022-2023.
  • Sinds eind 2013 is het aantal werkzame mensen in de techniek met 358 duizend toegenomen tot 1.847.000 eind 2022. Het percentage werkzame mensen hiervan in de ICT kende in dezelfde periode een groei van negentien procent tot 30 procent eind 2022.
  • De instroom van studenten in de bètatechniek nam tussen 2013-2014 en 2022-2023 toe met twee procentpunt in het hbo en het mbo en een procentpunt in het wo.

Hoe werkt het?

In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om dat doel te bereiken. De Landelijke Regiegroep Techniekpact (LRT) coördineert, volgt en bewaakt de uitvoering van de landelijke strategie, de doelen en de gemaakte afspraken in het Techniekpact. De regiegroep is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de vijf regio’s, de Rijksoverheid, werkgevers, werknemers, topsectoren en onderwijs.

Het Techniekpact bevorderd de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en de (regionale)overheid. De Landelijke Regiegroep Techniekpact (LRT) coördineert, volgt en bewaakt dit proces. Vanuit Techniekpact wordt actief geacteerd op het Actieplan Groene en Digitale Banen. Betreft hier bijvoorbeeld actieve communicatie over de acties met het brede netwerk en het leveren van een bijdrage aan de nieuw op te zetten Governance voor het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Ook wordt jaarlijks de monitor Techniekpact opgeleverd. De Monitor Techniekpact maakt zichtbaar wat de trends zijn en waar de uitdagingen liggen op het gebied van technisch onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze monitor is ook van belang in de nieuw op te zetten monitoring voor het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Klik hier voor de Kamerbrief over inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale transitie en het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Om welke bedragen gaat het?

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende beleid/regelingen vanuit het Rijk, zoals bijvoorbeeld het Regionaal Investeringsfonds MBO vanuit het ministerie van OCW, de SLIM regeling van het ministerie van SZW en het opschalingsplan publiek privaat samenwerken vanuit het Nationaal Groeifonds.
Gelet op het belang van de uitvoering van dit project voor het beleid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dragen zij, naast EZK als coördinerend ministerie, tevens financieel bij.

Wie profiteren ervan?

(Regionale) stakeholders vanuit onderwijs, overheid, technische branches en andere partijen die betrokken zijn bij de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt qua techniek en ICT.

Wat heeft het opgeleverd?

1. Kiezen voor techniek

1. Kiezen voor techniek Instroomcijfers betatechniek
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-20222022-2023
Wo: nieuwe studenten in de techniek18.66218.72520.01521.52023.76724.78824.89026.87927.14626.203
Wo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten34%34%36%36%36%35%35%34%34%35%
Hbo: nieuwe studenten in de techniek21.54022.21221.78223.39024.85224.97824.83126.21323.46422.791
Hbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten21%23%24%25%25%24%24%23%23%23%
Mbo: nieuwe studenten in de techniek38.54037.86940.03241.57241.87442.90442.06939.71938.37438.000
Mbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten26%27%29%29%29%29%28%28%28%28%
Instroom lerarenopleidingen2.1032.0182.1342.1392.0421.9351.7551.7231.6501.477
Bron: Monitor Techniekpact Brontabel als csv (777 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Ontwikkeling stageplekken
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-20222022-2023
Leerbedrijven104.325105.87888.21287.92489.15090.92590.88988.54792.15092.499
Bron: Monitor Techniekpact Brontabel als csv (189 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs: aantallen
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-20222022-2023
PPS mbo: aantal regionale investeringsfondsen en centra voor innovatief vakmanschap (civ)18647997124134154250271238
PPS hbo: aantal Centres of Expertise (CoE)24242537374958576250
Geschat aantal betrokken bedrijven (CIV's + CoE)1.6002.1002.1004.5006.0009.80010.10010.10012.00012.674
Bron: Monitor Techniekpact Brontabel als csv (417 bytes)

3. Werken in de techniek

3. Werken in de techniek
2013201420152016201720182019202020212022
Beroepsbevolking werkzaam in de techniek1.4891.5131.5801.5941.6021.6321.7051.6891.7621847
Beroepsbevolking werkzaam in ICT19%20%20%21%21%22%23%24%28%30%
Vacatures in de techniek31.00041.50052.10059.90047.00067.70082.100
Vacatures in ICT13.70016.20020.30022.00018.40026.50032.900
Werkloosheid onder technici6,70%6,90%5,90%5,10%4,20%3,30%3,10%3,30%3,20%2,40%
Bron: Monitor Techniekpact Brontabel als csv (464 bytes)