Verduurzaming industrie: wat is het beleid?

In 2050 willen we een duurzame industrie hebben: een industrie die concurrerend én klimaatneutraal is. Het ministerie van EZK zet in op het versnellen van de transitie naar deze nieuwe industrie, door CO2-emissiereductie in de bestaande industrie te bevorderen en de ontwikkeling van nieuwe industrieën/bedrijven/bedrijvigheid te stimuleren.

Doel

Uitgaande van de nationale doelstelling van 49% CO2-emissiereductie in 2030 en op basis van de laatste PBL-cijfers en de voortgang onder het huidige beleid zoals berekend in de Nationale Energieverkenning 2017, is de opgave voor de industrie inclusief de afvalverwerkende industrie 19,4 Mton (5,1 huidig beleid en 14,3 additioneel) en mag de industrie in 2030 nog maar 35,7 Mton uitstoten. Er wordt gewerkt aan een Klimaatakkoord, waarin afspraken worden gemaakt over de stappen die overheid en industrie nemen om 49% CO2-emissiereductie in 2030 te realiseren.

Instrumenten

Om deze CO2-reductie en transitie te realiseren en de transitie van de industrie te versnellen worden de komende maanden beleidsinstrumenten nader uitgewerkt. De instrumentenmix zal uiteindelijk een combinatie zijn van belonen om koplopers te stimuleren te investeren in verduurzaming en van normering en/of beprijzing, waardoor achterblijvers worden aangezet ook hun aandeel te leveren.

Investeren

Er is een gezamenlijk belang voor de overheid en industrie om te zorgen dat de investeringen in de transitie van de industrie in Nederland plaatsvinden, vanwege het behoud van welvaart, banen en de internationale concurrentiepositie. Een groot deel van de grootste CO2 uitstoters zijn multinationale ondernemingen met productielocaties wereldwijd en hoofdkantoren in het buitenland. Het is daarmee niet vanzelfsprekend dat zij in Nederland (her)investeren. Het kabinet vindt het passend dat de overheid een tegemoetkoming levert aan de onrendabele meerkosten, waar dit kostenefficiënt is en bijdraagt aan de CO2-doelstelling van Nederland.

Innovatie

De industrie wil samen met de overheid investeren in een programmatische aanpak van missiegedreven innovatie, pilots en demo’s om innovatieve technologieën rijp voor uitrol te maken en tot kostendaling te komen. De focus ligt op technieken die, bij succesvolle doorontwikkeling, niet alleen een bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatopgave, maar ook verdienkansen opleveren voor de Nederlandse economie. Voorbeelden van dergelijke publiek-private samenwerkingsprogramma’s zijn ECCM (Elektrochemische Conversie en Materialen) van de topsectoren HTSM, Chemie en Energie en het Chemical Building Blocks Consortium (CBBC).