1. Verduurzaming industrie: nationaal

De Nederlandse industrie stootte in 2021 39 procent minder broeikasgas uit dan in 1990, ondanks dat de industriële productie gegroeid is. De uitstoot van de Nederlandse industrie is sinds 2015 ongeveer hetzelfde gebleven.

Uitstoot Nederlandse industrie 2021 blijft gelijk aan 2020

De Nederlandse industrie stootte in 2021 zo’n 39 procent minder broeikasgassen uit dan in 1990. In de afgelopen dertig jaar drong de industrie met ruim 33 Mton vooral de uitstoot van overige broeikasgassen (onder andere methaan CH4 en lachgas N2O; relatief krachtige broeikasgassen vergeleken met CO2) sterk terug. De uitstoot van CO2 door de industrie ligt in 2021 7,5 Mton lager dan in 1990 en dat is vooral in de periode 1990-1995 gerealiseerd. In 2021 was er sprake van een minieme daling van 0,2 Mton ten opzichte van 2020.

Als we kijken naar de ontwikkeling van de industriële productie over de gehele periode sinds 1990, dan is er sprake van absolute ontkoppeling: een toename van de industriële productie ging gepaard met een lagere industriële uitstoot van broeikasgassen. In 2021 was de industriële productie zo’n 40 procent hoger dan in 1990. De uitstoot van de Nederlandse industrie is sinds 2015 ongeveer gelijk gebleven. De structurele daling is daarmee tot stilstand gekomen. Voor een deel komt dat doordat de industriële productie in de periode 2015-2021 met 12 procent gegroeid is. Voor de periode na 2015 is er nog wel sprake van een relatieve ontkoppeling: de industriële productie groeide in deze periode sterker dan de industriële uitstoot van broeikasgassen.  

Uitstoot broeikasgassen (CO2-equivalenten) Nederlandse industrie (inclusief afvalverwerkende industrie), 1990-2021

Uitstoot broeikasgassen (CO2-equivalenten) Nederlandse industrie (inclusief afvalverwerkende industrie), 1990-2021
JaartalBroeikasgasemissieCO2Overige broeikasgas
199086,454,432,1
199581,949,932,1
200074,349,624,7
200566,350,216
201058,849,19,7
201554,546,57,9
20165547,67,5
201755,948,97,1
201854,748,57
201953,947,36,6
202053,147,16
2021*53,146,96,1
Bron: Emissieregistratie (RIVM e-PRTR), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (292 bytes)

Aandeel Nederlandse industrie in totale uitstoot

De industrie stoot 33 procent uit van alle broeikasgassen (in CO2-equivalenten) in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitstootintensieve industrie is sterk geconcentreerd in vijf geografische clusters: Noord-Nederland (Eemsdelta), Zeeland-West Brabant, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk en Chemelot (Limburg). Daarnaast is er nog een cluster zes, bestaande uit negen bedrijfstakken die geografisch verspreid zijn over heel Nederland, onder andere in de papier-, bouwmaterialen- en voedingsmiddelenproductie. In onderstaande grafiek zien we dat de emissies van de clusters Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Chemelot en Cluster zes in 2021 in vergelijking met 2020 nagenoeg gelijk zijn gebleven. Cluster Noord-Nederland kent daarentegen een toename in emissie en cluster Zeeland-West-Brabant een lichte daling.

Broeikasuitstoot per regionaal cluster (in megaton CO2-equivalenten) binnen ETS, 2017-2021

Broeikasuitstoot per regionaal cluster (in megaton CO2-equivalenten) binnen ETS, 2017-2021
Cluster Noord-NederlandCluster Zeeland-West BrabantCluster NoordzeekanaalgebiedCluster Rotterdam-MoerdijkCluster ChemelotCluster Zes
201712,6111,46660816,55331,653864,748514,388351
201812,5311,53430116,534829,005624,643413,160127
201911,3511,61489115,699627,8627654,650412,513161
20207,8811,21105912,26066124,9754334,65159313,236472
20219,13964410,64270412,86292225,5947154,50169713,393412
Bron: Nederlandse Emissieautoriteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (436 bytes)

Industrie investeerde in 2019 ruim 600 miljoen euro in milieu

In 2019 investeerde bedrijven in de (klimaatsector) industrie 613 miljoen euro in milieu. Uitgedrukt als aandeel in de totale investeringen is dat 4,5 procent. Van de milieu-investeringen door bedrijven is bijna 94 procent, besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. In de periode 2015-2019 is het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen licht toegenomen.

Binnen de industrie is het aandeel het grootst in de chemische - en basismetaal industrie. Beide bedrijfstakken kennen ook – internationaal gezien - een hoge emissie-intensiteit. In de bedrijfstakken elektrische apparaten en reparatie van machines is het aandeel het kleinst. Zie gerelateerde grafieken.

Aandeel milieu-investeringen in totale investering in de industrie, 2015-2019

Aandeel milieu-investeringen in totale investering in de industrie, 2015-2019
Aandeel milieu-investeringen
20153,2%
20163,6%
20173,5%
20180
20194,5%
Brontabel als csv (86 bytes)
Aandeel milieu-investeringen in de totale investeringen in de industrie per bedrijfstak met hoogste aandeel 2019
Aandeel milieu-investeringen
Chemische industrie11,2
Basismetaalindustrie10,6
Elektrotechnische industrie10
Bouwmaterialenindustrie5,6
Metaalproductenindustrie4,4
Brontabel als csv (176 bytes)
Aandeel milieu-investeringen in de totale investeringen in de industrie per bedrijfstak - de vijf bedrijfstakken met laagste aandeel in 2019 - (in %)
Aandeel milieu-investeringen
Overige transportmiddelenindustrie1,5
Farmaceutische industrie0,9
Overige industrie0,8
Elektrische apparatenindustrie0,5
Reparatie en installatie van machines0,2
Brontabel als csv (207 bytes)