Topsectoren: wat is het beleid?

De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën zijn de centrale uitgangspunten in de vernieuwde topsectorenaanpak. Met het missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid wordt voortgebouwd op de publiek-private samenwerking uit de Topsectorenaanpak van het vorige kabinet en de negen topsectoren worden gecontinueerd.

Missies en sleuteltechnologieën

Missies zijn richtinggevend voor het opstellen van publiek-private kennis-en innovatieagenda’s (KIA’s). Daarmee zijn niet langer sectoren, maar maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën het uitgangspunt van die agenda’s. Waar bij de missies de departementen het initiatief hebben, hebben de topteams het initiatief bij het opstellen van de KIA’s en het uitwerken van hun inzet op het gebied van human capital en internationalisering. De relevante departementen en kennisinstellingen worden hierbij intensief betrokken.

De negen topsectoren zullen in veel gevallen aan meerdere maatschappelijke thema’s en missies bijdragen. Waar dit leidt tot versterkte effecten wordt ingezet op sectoroverstijgende samenwerking, waar ook de afgelopen jaren al veel in is geïnvesteerd. Daarbij is openheid van het proces om tot KIA’s te komen cruciaal. Voor de grote maatschappelijke uitdagingen zijn baanbrekende vernieuwingen noodzakelijk. Dit vraagt ook om de betrokkenheid van nieuwe partijen.

Voor het realiseren van economische kansen op maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën is internationalisering essentieel. Hierbij richt de aanpak van de topsectoren zich op de vorming van consortia van kennisinstellingen en bedrijven, van klein tot groot.

Voor de sleuteltechnologieën zullen op initiatief van EZK door de relevante topsectoren, departementen en kennisinstellingen meerjarige programma’s worden opgesteld om de ontwikkeling en benutting van deze “enabling technologieën” (waaronder ICT) te versnellen. De sleuteltechnologieën hebben immers de potentie de noodzakelijke systeemveranderingen ook technologisch mogelijk te maken.