Regio: wat is het beleid?

Economische structuurversterking vereist een goede samenwerking tussen het Rijk en de regio’s. Daarom werken het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en regionale stakeholders veel samen in het economische beleid, zoals bij de MKB-innovatiestimulering, “start ups”, grensoverschrijdende samenwerking, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarmee wordt nationaal verdienvermogen en regionale verdienkracht in onderlinge samenhang gestimuleerd.

Regioambassadeurs

De vijf regioambassadeurs van EZK en LNV zijn de spil in de regiofunctie van het bedrijvenbeleid. Zij leggen verbindingen tussen Rijk en regio, tussen ondernemers onderling, en tussen ondernemers, bestuur en wetenschap. De regioambassadeurs kijken met een integrale blik naar vraagstukken, kennen de beleidsopgaven op het economisch domein en kunnen die opgaven spiegelen aan de regionale context. De regiofunctie werkt van buiten naar binnen én andersom. Van buiten naar binnen door ontwikkelingen, ambities en zorgen van de regio op de juiste plek binnen de twee departementen aan de orde te stellen. En van binnen naar buiten door het bedrijvenbeleid in hun regio uit te dragen.  

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) investeren in innovatieve en snelgroeiende bedrijven in hun regio. Dat doen zij door risicokapitaal te verstrekken, door kennis, kunde en een netwerk beschikbaar te stellen aan ondernemers. ROM’s laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om zo hun groei te versnellen. ROM’s organiseren bovendien samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zij hebben tot doel de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid te versterken in opdracht van onder meer het ministerie van Economische Zaken en betrokken provincies.

Brainport Nationale Actieagenda

EZK is coördinerend departement voor de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda. Met deze Actieagenda hebben Rijk en de regio de handen ineen geslagen om de kracht van Brainport Eindhoven te behouden en te versterken. De inzet richt zich zowel op het aanpakken van knelpunten als op de kansen die er liggen om de innovatiekracht van de Brainportregio verder te versterken en beter te benutten. De nadruk ligt daarbij op de onderwerpen talent, kennis, innovatie en ondernemerschap, vestigingsklimaat, digitalisering en maatschappelijke uitdagingen. Op deze onderwerpen zijn tien prioritaire acties benoemd. In het najaar 2018 zal een uitvoeringsprogramma worden vastgesteld.

Thematische samenwerking Rijk en regio

In de afgelopen jaren zijn samenwerkingsagenda’s tussen Rijk en regio tot stand gekomen op thema’s als mkb-innovatiestimulering (mkb samenwerkingsagenda), start-ups (Startup Delta), aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (Techniekpact) en grensoverschrijdend ondernemen (Actieagenda Grensoverschrijdende Economie en Arbeid) . Zo hebben EZK, de provincies en MKB-Nederland in juni 2018 de MKB Samenwerkingsagenda 2018-2019 vastgesteld.  Eén van de afspraken uit de agenda is dat EZK en provincies samen, via de MIT-regeling, circa €64 miljoen per jaar vrijmaken voor innovatieve ideeën van mkb-ondernemers. Daarnaast levert het Rijk in overleg met de regio’s maatwerk bij de inzet van beleidsinstrumenten als Horizon 2020 en EFRO.

Regiodeals

EZK is actief betrokken bij de Regiodeals, onder regie van LNV. Economische ontwikkeling is namelijk één van de elementen waarop een regiodeal betrekking kan hebben als onderdeel van een bredere gebiedsgerichte meervoudige integrale opgave. De betrokkenheid komt tot uitdrukking in het voeren van gesprekken met regionale partijen om hen te informeren over aard en doelstelling van de regiodeals en -indien mogelijk- regionale partijen met elkaar in contact te brengen voor het maken van inhoudelijke verbindingen.  Ook is EZK betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de zes in het regeerakkoord genoemde opgaven:  Brainport Eindhoven, nucleair, ESTEC, Zeeland, Rotterdam Zuid en de BES-eilanden.