Betere regelgeving: wat is het beleid?

Het kabinet heeft onlangs het regeldrukbeleid vernieuwd, wat in de recente programmabrief “Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021” uiteen wordt gezet. Dit beleid moet leiden tot moderne en innovatievriendelijke wet- en regelgeving, die publieke belangen borgen, zonder dat dit tot onnodige kosten en belemmeringen leidt voor ondernemerschap en innovatie.

Voortzetting transitie van kostenvermindering naar merkbaarheid: 5 sporen

Dit betekent dat de al eerder in gang gezette transitie van een beleid gericht op kostenvermindering naar een beleid dat meer gericht is op merkbaarheid wordt voortgezet. De oude aanpak met een kwantitatieve reductiedoelstelling (netto 2,5 mld. structurele regeldrukvermindering) wordt dus vervangen door een nieuwe aanpak, waarmee ondernemers centraler worden gesteld en samen met hen zal op zoek worden gegaan naar juist die knelpunten die in de praktijk voor de meeste overlast zorgen. Het kabinet wil aan de hand van vijf sporen gericht werken aan betere regelgeving en dienstverlening, namelijk:

1.  Betere nieuwe regels door effectieve consultatie, onafhankelijke toetsing en meer ruimte voor experimenteren;

2.  Merkbaar meer ruimte voor innovatie en ondernemerschap;

3.  Beter, slimmer en efficiënter toezicht;

4.  Betere regelgeving in Europa en bij gemeenten;

5.  Betere (digitale) dienstverlening.

Komende tijd worden de actielijnen door de betrokken departementen concreter uitgewerkt in resultaatgerichte en meetbare ambities. De voortgang op de actielijnen zal worden gemonitord en over worden gerapporteerd, ook op deze website.