Betere regelgeving

Wat maakt het ondernemingsklimaat in Nederland concurrerend en internationaal aantrekkelijk? De kwaliteit van wet- en regelgeving en de regeldruk spelen hierbij een belangrijke rol. Als deze ondernemersvriendelijk zijn, dan prikkelt het bedrijven om te innoveren en nieuwe ondernemers om een bedrijf te starten. Om zo ook bij te dragen aan economische groei.

Regelgeving: hoe staat Nederland ervoor?

Er bestaan geen allesomvattende internationale vergelijkingen voor regeldrukbeleid of de gevolgen daarvan. Wel zijn er bepaalde indicatoren die aangeven dat Nederland het internationaal goed doet. Niet alleen waar het gaat om beleid voor ondernemers, dat concurrentie in de hand werkt. Maar ook bij het wegnemen van hindernissen voor ondernemerschap en investeringen.

1. Nederland in de Product Market Regulation (PMR) Index

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hanteert voor regeldruk de PMR-index. In 2018 stond Nederland daarin op een vijfde plaats. De OESO berekent ook een PMR-score voor zogenoemde ‘netwerk-sectoren’ (hieronder vallen de sectoren energie, transport en digitale communicatie). Daarmee stond Nederland in 2018 op de tweede plaats. Meer informatie over de positie van Nederland op de Product Market Regulation Index.

2. Nederland in de Executive Opinion Survey

Hoe belastend is het voor ondernemers om aan overheidsverplichtingen te voldoen, zoals het verkrijgen van vergunningen of het voldoen aan regelgeving? De indicator Burden of Government Regulation van het World Economic Forum (WEF) meet dit en vergelijkt landen. Nederland stond in 2019 wereldwijd op plaats 16 en binnen Europa in de top vijf. Meer over de positie van Nederland in de Executive Opinion Survey.

Regelgeving: wat is het beleid?

Regelgeving: Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening

In 2018 is gestart met het programma “Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021”. Het kabinet wilde hiermee de wet- en regelgeving ‘vriendelijker’ maken voor ondernemingen. Uitgangspunt was dat de regelgeving het maatschappelijk belang beschermt, zonder dat dit tot onnodige kosten en belemmeringen leidt voor ondernemerschap en innovatie.

Met het programma wil het kabinet vooral de regeldruk voor ondernemers merkbaar verminderen. Zodat er meer ruimte ontstaat voor innovatie. Het kabinet werkt hieraan gericht aan de hand van vijf sporen:

 1. Betere nieuwe regels door effectieve consultatie, onafhankelijke toetsing en meer ruimte voor experimenteren;
 2. Merkbaar meer ruimte geven voor innovatie en ondernemerschap;
 3. Beter, slimmer en efficiënter toezicht;
 4. Betere regelgeving in Europa en bij gemeenten;
 5. Betere (digitale) dienstverlening.

Meer nog dan in eerdere jaren wil het kabinet het verschil maken in de dagelijkse praktijk van de ondernemer. Vooral door samen knelpunten op te lossen die tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen leiden. Om dat te realiseren worden beleidsinstrumenten ingezet zoals:

 • de MKB-toets;
 • de Life-event aanpak;
 • de maatwerkaanpak;
 • strategische commissie betere regelgeving bedrijven.

Alle ministeries zetten zich hiervoor in. Daarvoor zijn departementale actieprogramma’s met uiteenlopende maatregelen om regeldruk voor ondernemers aan te pakken. Dat gebeurt in overleg tussen ondernemers, betrokken brancheorganisaties en departementen.

Rond de 60 maatregelen en concrete knelpunten afgerond of opgelost

In dit rijksbrede programma zijn in de periode 2018-2021 rond de 60 maatregelen en concrete knelpunten afgerond of opgelost. Zo zijn 43 maatregelen uit de departementale actieprogramma’s geheel of gedeeltelijk afgerond. Naast de departementale actieprogramma’s werkte het kabinet ook met een aantal generieke instrumenten om knelpunten op het spoor te komen, te analyseren en op te lossen, zoals de maatwerkaanpak en de life-event aanpak. Hiermee zijn nog eens rond de 17 knelpunten opgelost. Het gaat dan om het wegnemen van belemmeringen in bestaande regels. De ingrepen bestonden bijvoorbeeld uit de vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Ook werden bij toezichthouders en uitvoeringsorganisaties procedures aangepakt en de informatievoorziening voor ondernemers verbeterd.

Voortgang maatregelen per ministerie voor minder regeldruk bij bedrijven (Status: 1 november 2020)

Voortgang maatregelen per ministerie voor minder regeldruk bij bedrijven (Status: 1 november 2020)
In uitvoeringAfgerondDeels afgerond
BZK411
EZK952
FIN180
IenW3100
JenV751
LNV440
SZW1051
Bron: Ministerie van Economische Zaken Brontabel als csv (121 bytes)

Twee voorbeelden op het terrein van EZK zijn:

 • Afschaffing prijswaarneming in winkels door CBS: Maandelijks gingen meer dan 100 interviewers van het CBS op pad om prijzen van producten in 7000 winkels te noteren. Doordat deze prijswaarneming is afgeschaft wordt de ondernemer niet meer belast met een werknemer van het CBS die informatie verzamelt in de winkel. Het CBS verzamelt de prijzen nu op een innovatieve manier: met scannerdata en webscrapers. Het CBS is het eerste statistische bureau in de eurozone dat helemaal is gestopt met winkelwaarneming.
 • Exportwijzer: RVO heeft een Exportwijzer opgezet. Daarmee kunnen (toekomstige) internationale ondernemers snel en eenvoudig hun weg vinden in het beschikbare aanbod aan informatie, financiering en andere vormen van ondersteuning.

Meer weten over regeldruk en andere knelpunten die worden aangepakt? Kijk op: Regeldruk bij ondernemers. Daar vindt u ook informatie over de voortgang van de departementale maatregelen, de betrokken partijen, de doorlooptijd en de behaalde resultaten.