Betere regelgeving

De kwaliteit van wet- en regelgeving en het wegnemen van onnodige regeldruk zijn belangrijk voor een concurrerend en uitdagend internationaal ondernemingsklimaat. Dit prikkelt bedrijven om te innoveren en nieuwe ondernemers om een bedrijf te starten. Beide zijn belangrijk voor economische groei.

Regelgeving: hoe staat Nederland ervoor?

 

Nederland doet het internationaal goed als het gaat om concurrentiebevorderend beleid voor ondernemers en het wegnemen van hindernissen voor ondernemerschap en investeringen. Er bestaan helaas geen internationale vergelijkingen die regeldrukbeleid of de gevolgen daarvan in zijn geheel omvatten. Er bestaan wel indicatoren waaruit blijkt dat het voor bedrijven steeds gemakkelijker wordt om zaken te doen in Nederland.

1. Nederland in de Product Market Regulation Index

Afgaand op de economiebrede PMR-indicator voor regeldruk (OESO) staat Nederland in 2018 op de negende plaats. Bij de PMR-indicator die zich beperkt tot de zogenoemde ‘netwerk-sectoren’ (hieronder vallen de sectoren energie, transport en digitale communicatie) staat Nederland op de 2e plaats. Klik hier voor meer informatie over de positie van Nederland op de Product Market Regulation Index.

2. Nederland in de Doing Business Index

De “Doing Business”-rapportage van de Wereldbank geeft enig inzicht in de regeldruk in Nederland in vergelijking met andere landen. Nederland loopt op de meeste regeldrukterreinen in op de koploper. Klik hier voor meer informatie over de positie van Nederland op de Doing Business Index.

Regelgeving: wat is het beleid?

 

Het programma “Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021” moet leiden tot moderne en innovatievriendelijke wet- en regelgeving, die publieke belangen borgen, zonder dat dit tot onnodige kosten en belemmeringen leidt voor ondernemerschap en innovatie.

Nadruk op realiseren van merkbare regeldrukvermindering

De belangrijkste ambitie in het programma is het realiseren van merkbare regeldrukvermindering met meer ruimte voor innovatie in wet- en regelgeving. Het kabinet wil aan de hand van vijf sporen hieraan gericht werken door:

  1. Effectieve consultatie, onafhankelijke toetsing en meer ruimte voor experimenteren komen tot betere nieuwe regels;
  2. Merkbaar meer ruimte te geven voor innovatie en ondernemerschap;
  3. Beter, slimmer en efficiënter toezicht;
  4. Betere regelgeving in Europa en bij gemeenten;
  5. Betere (digitale) dienstverlening.

Meer nog dan voorgaande jaren wil het kabinet het verschil maken in de dagelijkse praktijk van de ondernemer door samen met hen juist die knelpunten op te lossen die tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen leiden. Daartoe worden verschillende instrumenten ingezet zoals de MKB-toets, de Life-event aanpak, de maatwerkaanpak en Strategische commissie betere regelgeving bedrijven. Alle departementen zetten zich hiervoor in aan de hand van departementale actieprogramma’s met uiteenlopende maatregelen om regeldruk voor ondernemers merkbaar aan te pakken.