Publiek-privaat onderzoek: hoe staat Nederland ervoor?

De omvang van de publieke en private middelen in publiek-private samenwerking (PPS) blijft zich voortvarend ontwikkelen. Bedrijven werken meer samen met kennisinstellingen en bedrijven blijven tevreden over de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2).

Publieke en private uitgaven aan pps-projecten blijven toenemen

Om te kunnen volgen in welke mate bedrijven en kennisinstellingen samenwerken in PPS-projecten, wordt voor EZK door RVO.NL bijgehouden hoeveel er in PPS wordt geïnvesteerd en welk deel daarvan door het bedrijfsleven (privaat) wordt gefinancierd. De omvang van de publieke en private investeringen in pps-verband heeft zich de afgelopen jaren voortvarend ontwikkeld, waardoor de omvang van de middelen voor PPS-projecten in 2017 naar schatting € 1.250 miljoen (voorlopig cijfer) bedroeg; een verdubbeling ten opzichte van 2013 en bijna € 224 miljoen meer dan in 2016. Het aandeel private middelen was daarbij in de laatste jaren 46 procent. In 2013 was het percentage private middelen nog 35 procent. Bedrijven investeerden in 2017 dus ongeveer € 577 miljoen in de publieke kennisinfrastructuur. Meer uitkomsten worden besproken bij topsectoren en het beleidsinstrument PPS-toeslag.

Geschatte omvang middelen PPS-projecten TKI's, inclusief het private aandeel, 2013-2017 (€ mln)
Omvang middelen PPS-programma'swaarvan privaat
2013572200
2014938418
2015967467
20161026498
2017*1250577
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/TKI's Brontabel als csv (123 bytes)

Na jaren van toename, minder samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen

Het CBS meet tweejaarlijks welk deel van de groep technologisch innovatieve bedrijven samenwerkt met een kennisinstelling of overheid. Tussen 2010 en 2014 groeide het deel van de technologisch innoverende bedrijven dat samenwerkt met universiteiten: van 8 procent in 2010 naar 14 procent in 2014. De recentste cijfers voor 2016 laten daarentegen een daling zien, naar 9%. Dit percentage ligt ruim onder het EU-gemiddelde (13 procent, 2014 meest recente gegevens). Het deel dat samenwerkte met een overheid of publieke researchinstelling daalde eveneens ten opzichte van 2014 van 8 naar 5 procent, ruim onder het EU-gemiddelde (9 procent, 2014 meest recente gegevens). Aan het CBS is gevraagd om uit te zoeken waardoor deze onverwachte daling mogelijk is veroorzaakt.

Samenwerking tussen innoverende bedrijven en universiteiten, 2010-2016 (in %)
Aandeel innoverende bedrijven dat (de laatste drie jaar) technologisch heeft samengewerkt met universiteiten2010201220142016
NL, met universiteiten8%11%14%9%
EU-gemiddelde, met universiteiten11%13%13%
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Eurostat Brontabel als csv (217 bytes)
Samenwerking tussen innoverende bedrijven en researchinstellingen, 2010-2016 (in %)
Aandeel innoverende bedrijven dat (de laatste drie jaar) technologisch heeft samengewerkt met researchinstellingen2010201220142016
NL, met researchinstellingen6%8%8%5%
EU-gemiddelde, met researchinstellingen6%9%9%
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Eurostat Brontabel als csv (229 bytes)

Klanttevredenheid TO2-instituten is hoog

Sinds 2010 werken de Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek samen onder de noemer TO2. Het gaat hier om Deltares, MARIN, NLR, TNO/ECN en Wageningen Research (voorheen DLO). De TO2-instituten voeren onderzoek uit in opdracht van departementen en bedrijven, maar doen ook onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.

Om bedrijven te stimuleren vaker de samenwerking met een kennisinstelling aan te gaan, is het van belang dat klanten tevreden zijn over de verleende dienst. Daarnaast is van belang dat zij de opgedane kennis kunnen benutten. De TO2-instituten scoren hoog op het gebied van klanttevredenheid: gemiddeld een 8,7. MARIN scoort het hoogst met een 8,9. Klanten slagen er tevens in de onderzoeksresultaten binnen drie jaar te benutten. Dit blijkt uit de hoogte van het percentage van de kennisbenutting: alle instellingen scoren 97% of hoger. Meer informatie wordt gegeven bij het beleidsinstrument TO2-instituten.

Kengetallen ontwikkelen en benutten van hoogwaardig (internationaal) publiek gefinancierd onderzoek en technologie
TO220132014201520162017
Klanttevredenheid Deltares87,98,78,68,2
Klanttevredenheid Marin8,898,88,98,6
Klanttevredenheid NLR8,58,78,88,78,7
Klanttevredenheid TNO8,28,38,48,68,6
Kennisbenutting Deltares96%97%93%
Kennisbenutting Marin97%100%100%
Kennisbenutting NLR99%99,50%99%
Kennisbenutting TNO98%98%98%
Begroting EZK 2018, RVO, TKI's Brontabel als csv (367 bytes)