'Onder de loep'

Hier vindt u de resultaten van de analyses op heel specifieke onderwerpen in de vorm van korte artikelen.

Kampioenen en Gazellen maken veelvuldig gebruik van het bedrijvenbeleid

Het Nederlands bedrijfsleven concurreert op basis van innovatie. Drijvende krachten achter vernieuwing zijn dynamische bedrijven die de gevestigde orde uitdagen. Dit soort bedrijven worden jaarlijks door het Financieele Dagblad in kaart gebracht onder de noemer 'Gazellen' (snelgroeiende bedrijven) en 'Nieuwe Kampioenen' (innovatieve bedrijven met sterke potentie voor de toekomst). Deze uitdagers blijken intensief van het bedrijvenbeleid gebruik te maken.

Veel cross-overs bij TKI's en vooral veel jonge bedrijven bij betrokken

Bij bijna 60 procent van het TKI-onderzoek zijn bedrijven betrokken van buiten de eigen topsector of buiten de topsectoren. Opmerkelijk daarbij is dat er meer jonge bedrijven aan die cross-overs meedoen dan oudere bedrijven. Dit is goed nieuws, want innoveren gebeurt vaak op het snijvlak tussen kennisgebieden en sectoren. Hier ontstaan nieuwe combinaties en toepassingen (cross-overs).  

Het MKB bestaat niet

Meer dan 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoort tot het MKB. Hét MKB bestaat daarom niet, maar is een groep van uiteenlopende soorten bedrijven. Van de kapper om de hoek tot een hoogtechnologisch internationaal opererend bedrijf. Onderzocht is of een bepaalde typologie meerwaarde biedt om de verschillen binnen het mkb in kaart te brengen.

Gecombineerd gebruik financieringsinstrumenten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet verschillende instrumenten in om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van bedrijfsfinanciering voor het mkb mogelijk te maken. Deze instrumenten beogen diverse knelpunten in de zoektocht naar financiering weg te nemen in verschillende fasen van de levenscyclus van ondernemingen.

In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate de instrumenten door ondernemingen gecombineerd gebruikt worden en in welke volgorde. Ook is het profiel van bedrijven die van één, of juist van meerdere financieringsinstrumenten gebruik maken, vergeleken in termen van grootteklasse, leeftijd en sector.