'Onder de loep'

Hier vindt u de resultaten van de analyses op heel specifieke onderwerpen in de vorm van korte artikelen.

Gecombineerd gebruik financieringsinstrumenten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet verschillende instrumenten in om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van bedrijfsfinanciering voor het mkb mogelijk te maken. Deze instrumenten beogen diverse knelpunten in de zoektocht naar financiering weg te nemen in verschillende fasen van de levenscyclus van ondernemingen.

In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate de instrumenten door ondernemingen gecombineerd gebruikt worden en in welke volgorde. Ook is het profiel van bedrijven die van één, of juist van meerdere financieringsinstrumenten gebruik maken, vergeleken in termen van grootteklasse, leeftijd en sector. Klik hier voor meer informatie over het gecombineerd gebruik van financeringsinstrumenten.

Het mkb bestaat niet

Meer dan 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoort tot het mkb. Hét mkb bestaat daarom niet, maar is een groep van uiteenlopende soorten bedrijven. Van de kapper om de hoek tot een hoogtechnologisch internationaal opererend bedrijf. Onderzocht is of een bepaalde typologie meerwaarde biedt om de verschillen binnen het mkb in kaart te brengen. Klik hier voor meer informatie over de diversiteit binnen het mkb.

Veel cross-overs bij TKI's en vooral veel jonge bedrijven bij betrokken

Bij bijna 60 procent van het TKI-onderzoek zijn bedrijven betrokken van buiten de eigen topsector of buiten de topsectoren. Opmerkelijk daarbij is dat er meer jonge bedrijven aan die cross-overs meedoen dan oudere bedrijven. Dit is goed nieuws, want innoveren gebeurt vaak op het snijvlak tussen kennisgebieden en sectoren. Hier ontstaan nieuwe combinaties en toepassingen (cross-overs). Klik hier voor meer informatie over cross-overs bij de TKI's en de betrokkenheid daarbij van jonge bedrijven. 

Kampioenen en Gazellen maken veelvuldig gebruik van het bedrijvenbeleid

Het Nederlands bedrijfsleven concurreert op basis van innovatie. Drijvende krachten achter vernieuwing zijn dynamische bedrijven die de gevestigde orde uitdagen. Dit soort bedrijven worden jaarlijks door het Financieele Dagblad in kaart gebracht onder de noemer 'Gazellen' (snelgroeiende bedrijven) en 'Nieuwe Kampioenen' (innovatieve bedrijven met sterke potentie voor de toekomst). Deze uitdagers blijken intensief van het bedrijvenbeleid gebruik te maken. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van het bedrijvenbeleid door Gazellen en Nieuwe Kampioenen.

Innovatievouchers zorgen structureel voor meer innovatieactiviteiten

In 2004 en 2005 zijn door het toenmalige ministerie van Economische Zaken innovatievouchers uitgegeven aan mkb’ers om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven en kennisinstituten op het gebied van innovatie te bevorderen. Het achterliggende idee was dat met meer kennisuitwisseling meer nieuwe producten, diensten en/of processen ontwikkeld kunnen worden. Deze innovatie kan weer leiden tot een verhoging van omzet en productiviteit, wat uiteindelijk leidt tot meer welvaart. Omdat de belangstelling voor het instrument in 2004 en 2005 alle verwachtingen overtrof en op één dag het aantal aanvragen het aantal beschikbare vouchers oversteeg, zijn de innovatievouchers toegekend via lotingen tussen geïnteresseerde bedrijven.

In dit onderzoek zijn de korte, middellange en lange termijneffecten bestudeerd op R&D, werkgelegenheid, omzet en productiviteit van zowel ingelote als uitgelote bedrijven van innovatievouchers. We vinden dat innovatievouchers leiden tot vaker deelnemen aan WBSO, meer R&D en werkgelegenheid, mogelijk meer omzet, maar geen meetbaar statistisch significant effect hebben op productiviteit. De gevonden positieve effecten manifesteren zich meestal al op de korte termijn en deze effecten blijven dan structureel onveranderd op middellange en lange termijn.

Klik hier voor meer informatie over het effect van innovatievouchers.