Innovatie: hoe staat Nederland ervoor?

In vergelijking met andere landen scoort Nederland in het algemeen bovengemiddeld tot goed op innovatie. Deze score wordt mede bepaald door de onderstaande indicatoren.

Nederland handhaaft zich op de 4e plaats in de European Innovation Scoreboard

Nederland staat in 2018 op de vierde plek in de European Union Scoreboard, dezelfde plaats als in 2017. Nederland behoort tot de kopgroep van zogenaamde innovatieleiders in Europa: landen die in de European Innovation Scoreboard meer dan 20 procent hoger scoren dan het Europees gemiddelde.

R&D-uitgaven gelijk aan Europees gemiddelde

De relatieve omvang van de R&D-investeringen in Nederland vertoont de afgelopen jaren een lichte opwaartse trend. De totale R&D-intensiteit ligt met 2,00% van het bbp net iets hoger dan het gemiddelde van de EU (i.c. 1,93%). De private R&D-uitgaven nemen sinds 2011 gestaag toe, maar blijven als percentage van het bbp nog achter bij EU-gemiddelde.

Nederland structureel in top 10 van landen met meeste octrooi-aanvragen

Nederland behoort al jaren wereldwijd tot de landen met de meeste octrooi-aanvragen: ook een indicator voor de innovatiekracht van een land. In 2017 stond Nederland op de 8e plek in absolute aantallen internationale octrooiaanvragen. Per miljard euro bbp stond Nederland op de 6e plek.  Aanvragen voor intellectueel eigendomsrechten (handelsmerken en modelrechten) vanuit Nederland groeien gestaag.

Innovatie-activiteiten

Het aandeel innovatieve bedrijven in Nederland nam verder toe in 2016 (60%) en ligt daarmee boven het EU-gemiddelde van 2014 (49%). Daarbinnen is het aandeel bedrijven dat alleen technisch innoveert in Nederland flink hoger (27%, 2016, om 13% in de EU in 2014), terwijl het aandeel van bedrijven dat alleen niet-technologisch (zoals organisatiestructuur) innoveert juist lager ligt (7%, 2016, om 12% in de EU, 2014). Nederlandse bedrijven haalden in 2016 10 %van hun omzet uit innovaties, ongeveer evenveel als in voorgaande jaren en iets minder dan in de EU (13% in 2014).