Human Capital: wat is het beleid?

De zoektocht naar voldoende opgeleid personeel wordt met een snel krapper wordende arbeidsmarkt een uitdaging. . Dit vergt voortdurend de aandacht van beleid: voor het onderwijssysteem, maar ook voor bij- en omscholing van zittend personeel en voor de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van Nederland voor (buitenlands) talent. Vaardigheden leggen het fundament onder het innovatief en ondernemend vermogen van Nederland. Voor de huidige banen en de nieuwe banen van de toekomst, waarvan we het bestaan soms nog niet eens weten. Daarom wordt het beleid vormgegeven in een voortdurende en nauwe dialoog met belanghebbende partijen: bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere departementen.

Techniekpact voor meer en betere technici

In internationaal perspectief leidt Nederland relatief weinig technici op. Dat kan leiden tot schaarste op de arbeidsmarkt en verzwakking van het innovatievermogen. Met de voortzetting van het Techniekpact door het kabinet investeert Nederland in een betere arbeidsmarkt en in zijn kenniseconomie. Het Techniekpact bevat 12 doelen om het aanbod van goed gekwalificeerd technisch (en ICT) personeel in Nederland te laten toenemen. Publiek-private samenwerking, vaak binnen een regionale arbeidsmarkt, is daarbinnen een belangrijk element. De voortgang van het Techniekpact wordt jaarlijks kwantitatief beschreven in de Monitor Techniekpact en de voortgang op de acties in de jaarlijkse voortgangsrapportage 'Nationaal Techniekpact 2020'.

Hoge kwaliteit van het ondernemersschaponderwijs

De arbeidsmarkt en maatschappij van de 21ste eeuw doen een toenemend beroep op ondernemende vaardigheden: het vermogen om zelf initiatief te nemen en ideeën om te zetten in resultaat. Aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs is daarom belangrijk. Inmiddels is er op de meeste hogescholen en universiteiten een Centre of Entrepreneurship en zijn via Stichting Jong Ondernemen in 2017/2018 bijna 75.000 leerlingen in aanraking gebracht met ondernemerschap. Uit de Expert Opinion Survey (EOS) van de Global Entrepreneurship Monitor blijkt tevens dat bij ondernemerschapsonderwijs en trainingen voor ondernemers de beoordeling in Nederland één van de hoogste in Europa is.

Coaching en mentoring voor groeiondernemers via NLGroeit

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je onderneming en het bijhouden van je vaardigheden. Dat verbetert kansen om te groeien en succesvol te zijn. Daarom heeft EZ het platform NLGroeit opgericht dat ondernemers ondersteunt en actief bemiddelt in het vinden van een mentor. NLGroeit wordt uitgevoerd door de Kamer van Koophandel in samenwerking met NLevator. Sinds de start begin 2016 zijn 500 ondernemers van een mentor voorzien en hebben 600 ondernemers deelgenomen aan peer-to-peer sessies.

Meer talent naar Nederland halen

Binnen de EU is er vrij verkeer van personen met onder meer regelingen rondom het erkennen van diploma's. Ook kunnen ondernemers zich vrij vestigen in alle lidstaten. Dit biedt de mogelijkheid om talent naar Nederland te trekken. Voor talent van buiten de EU komt veel kijken om in Nederland te studeren, te werken of te ondernemen. Het is van belang dat ook vanuit deze landen talent naar Nederland komt, zodat bedrijven kunnen innoveren en groeien. Met het bedrijvenbeleid worden mogelijke knelpunten op dit gebied zoveel mogelijk opgeheven. Zo is er een start-up-visum geïntroduceerd om het voor start-ups makkelijker te maken zich in Nederland te vestigen. De tabel laat zien dat het aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten groeit sinds 2014. 

Aantal aanvragen, beslissingen en inwilligingen van visa voor kennismigranten en studenten, 2014-2016
201420152016
Kennismigranten
Aanvragen10.90012.32013900
Beslissingen11.26012.14013900
Inwilligingen93%92%93%
Studenten
Aanvragen12.69015.22016170
Beslissingen12.55015.17016480
Inwilligingen99%100%98%
Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, jaarrapport 2016 Brontabel als csv (236 bytes)