Digitalisering

Digitalisering transformeert onze economie en maatschappij. In deze wereldwijde ontwikkeling worden digitale technologieën op steeds meer plekken, in steeds meer domeinen en voor steeds meer vraagstukken ingezet. Digitalisering is een belangrijke bron van innovatie, nieuwe bedrijvigheid en groei, onder meer in de vorm van nieuwe verdienmodellen en markten. In toenemende mate zijn grote hoeveelheden data beschikbaar die in combinatie met digitale technologie kunnen leiden tot nieuwe kennis, producten, diensten en toepassingen. En, digitalisering is ook noodzakelijk voor het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd.

Digitalisering: hoe staat Nederland ervoor?

Nederland behoort tot de wereldtop van digitale economieën en profiteert meer dan in andere landen van digitalisering. Het Nederlandse bedrijfsleven investeert het meest in ICT en gebruikt bovendien meer ICT-faciliteiten in het productieproces dan gemiddeld in de EU.

1. Digitalisering: Algemeen beeld

Nederland staat in 2020 wereldwijd op de vierde plaats van de Digital Economy and Society Index (DESI) en scoort relatief hoog als het gaat om de economische en sociale impact van ICT op de economie. Klik hier voor meer informatie over het algemene beeld van Nederland op het gebied van digitalisering.

2. Digitale vaardigheden

Nederland scoort in Europa goed op digitale vaardigheden. Nederland neemt daarmee binnen de EU een vierde positie in. Klik hier voor meer informatie over de prestaties van Nederland op het gebied van digitale vaardigheden.

3. ICT-investeringen

Het Nederlandse bedrijfsleven investeert na de Verenigde Staten en Zweden het meest in ICT. Vooral de investeringen in software en databases zijn relatief hoog. Klik hier voor meer informatie over de prestaties van Nederland op het gebied van investeringen in ICT.

4. Digitale toepassingen

Nederland scoort over het algemeen goed in internationaal perspectief als het gaat om de digitale toepassingen door het bedrijfsleven. Klik hier voor meer informatie over de prestaties van Nederland op het gebied van ICT-toepassingen.

Digitalisering: wat is het beleid?

Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Het kabinet heeft in 2018 de rijksbrede Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) (klik hier om naar de NDS te gaan) gepresenteerd, met de ambitie dat Nederland dé digitale koploper van Europa wordt en blijft. De strategie is gericht op het benutten van de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering, en op het beschermen en versterken van fundamentele grondrechten en publieke belangen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is binnen die strategie (mede)verantwoordelijk voor het beleid voor digitale vaardigheden, cyberveiligheid, infrastructuur en innovatie.

De toepassing van digitale technologieën is van groot belang voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de concurrentiekracht. Voor het bevorderen van innovatie in (en met) digitalisering worden allereerst vooral generieke instrumenten ingezet, zoals de WBSO. Ingedeeld naar technologiegebied, heeft ICT een aandeel van 20 procent in het toegekende WBSO-belastingvoordeel in 2019. Innovatie wordt ook gestimuleerd met de Small Business Innovation Research Regeling (SBIR). In 2019 zijn nieuwe initiatieven gestart voor onder meer artificiële intelligentie voor de publieke diensten (BZK, V&J en RvO); 3D-printing technologie voor de ruimte-infrastructuur (T&I en NSO); en het gebruik van satellietdata bij grootschalig grondverzet (Nationale Politie, ILT en NSO). ICT heeft tevens een centrale plek gekregen als sleuteltechnologie in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, met een eigen kennis- en innovatieagenda (2020 – 2023).

Daarnaast is er beleid in gang gezet om de tekorten aan ICT-personeel aan te pakken. Het Techniekpact is voortgezet. Met de Human Capital Agenda ICT wordt gewerkt aan de verbetering van de beschikbaarheid van ICT’ers door meer focus op samenwerking in de regio en het bereiken en helpen van onderwijsinstellingen in de benodigde curriculum aanpassingen door de opkomst van nieuwe technologieën.

Voortvloeiend uit de NDS is sinds 2018 veel beleid ontwikkeld dat de komende jaren van direct belang is voor het ICT-intensieve en digitaliserende bedrijfsleven. Het betreft onder meer de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA); het Actieplan Digitale Connectiviteit en het rijksbrede Strategisch ActiePlan Artificiële Intelligentie. Specifiek gericht op digitalisering in het bedrijfsleven zijn het programma Versnelling Digitalisering Mkb, de Implementatieagenda Smart Industry 2018 – 2021 en de Nederlandse Visie op Datadelen tussen bedrijven (2019) (klik hier om naar de visie te gaan). Het Digital Trust Center (DTC) helpt bedrijven met voorlichting, tools en advisering om hun eigen cyberweerbaarheid te verbeteren. Het DTC verstrekt ook subsidie aan bedrijven die samenwerkingsverbanden opzetten om te werken aan veilig digitaal ondernemen.

Monitoring voortgang

Verantwoording over de voortgang en resultaten van het digitaliseringsbeleid wordt afgelegd in specifieke kamerbrieven van de verschillende betrokken bewindslieden en voorts in de jaarlijkse update en rapportage van de Nederlandse digitaliseringsstrategie (klik hier om naar de strategie te gaan) en in de Monitor Nederland Digitaal (klik hier om naar de monitor te gaan). Die laatste geeft een beeld in feiten en cijfers van het economisch belang van digitalisering en van de stand van zaken van digitalisering in Nederland. Ook de monitor krijgt een jaarlijkse update waarbij het streven is de bovengenoemde beleidsinstrumenten en de scores op indicatoren steeds beter op elkaar af te stemmen.