Mkb ontrafeld

Meer dan 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoort tot het mkb. Hét mkb bestaat daarom niet, maar is een groep van uiteenlopende soorten bedrijven. Van de kapper om de hoek tot een hoogtechnologisch internationaal opererend bedrijf. Onderzocht is of een bepaalde typologie meerwaarde biedt om de verschillen binnen het mkb in kaart te brengen.

Mkb-typen verschillen in economisch- en beleidsprofiel

De onderzochte typologie bestaat uit vier typen mkb-bedrijven die duidelijk herkenbaar zijn en hun eigen kenmerkende uitdagingen kennen: bedrijven van zzp’ers, mkb met personeel, jong mkb en mkb dat aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doet. Ieder type heeft dan ook een eigen economisch profiel. Ze verschillen van elkaar in aantallen bedrijven, gecreëerde werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Ook in de mate waarin ze gebruikmaken van beleidsinstrumenten laat ieder type een ander beeld zien.

Productiviteitsverschillen binnen typen groter dan tussen typen

Wordt gekeken naar arbeidsproductiviteit, dan ontstaat een ander beeld. De typen verschillen niet zozeer van elkaar, maar er bestaan grote verschillen in de productiviteit van bedrijven binnen een type. Er is een grote spreiding in de arbeidsproductiviteit. Dat betekent dat ieder type koplopers en achterblijvers kent. Om deze substantiële productiviteitsverschillen in het mkb te verklaren is vervolgonderzoek nodig. Daarom wordt in de toekomst gezocht naar andere kenmerken die deze verschillen kunnen helpen verklaren. Naar één kenmerk is al wel op hoofdlijnen gekeken: de zelfstandigheid van het mkb. Verschillen in productiviteit hangen namelijk in ieder geval samen met het al dan niet onderdeel zijn van een groter en/of internationaal concern.

Meer weten?

Onder 'Downloads' vindt u een uitgebreidere analyse van de mkb-typologie met meer detailinformatie.