TOA-krediet

TOA-krediet

Het TOA-krediet is voor ondernemers met schulden die, met gebruikmaking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten. Het gaat om mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn. Het doel van het TOA-krediet is met name om bedrijven in staat te stellen om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de (her)start of aanpassing van de bedrijfsactiviteiten. De uitvoering is belegd bij Qredits.

Voor de regeling is 200 miljoen euro vrijgemaakt. Het TOA-krediet is aan te vragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024. Voor recente cijfers over het aantal verstrekte kredieten en toekenningen op basis van verstrekte kredieten, zie Qredits.

Het TOA-krediet bedraagt maximaal 100 duizend euro en kan desgewenst (voor maximaal 30 procent van het krediet) in de vorm van achtergesteld vermogen worden verstrekt. Het TOA-krediet kan gebruikt worden voor werkkapitaal, benodigde activa voor de herstart en voor de juridische en begeleidingskosten (tot een maximum van 35 duizend euro) die gepaard gaan met een WHOA-traject. Verleende TOA-kredieten hebben een maximale looptijd van zes jaar en kennen een lagere rente dan marktconform is (2,5 procent voor het werkkapitaal en 5,25 procent voor evt. component achtergesteld vermogen).