R&D Mobiliteitssectoren (RDM) subsidieregeling

Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

De (maak)industrie van de mobiliteitssectoren in Nederland heeft zwaar te lijden gehad onder de gevolgen van de coronacrisis. Dit zijn vaak internationaal opererende sectoren, met een grote duurzaamheidsopgave, waarin Nederlandse bedrijven een sterke kennis- en concurrentiepositie hebben opgebouwd op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Door de coronacrisis liepen omzetten echter sterk terug. Hierdoor stonden R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten sterk onder druk. Die zijn juist van belang voor het toekomstig verdienvermogen en de overgang naar klimaatneutrale mobiliteit. De Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is erop gericht om deze terugloop in R&D-investeringen op te vangen.

Deze subsidie is bestemd voor deelnemers van een samenwerkingsverband uit de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren, In (publiek-private) samenwerkingen konden (maak)bedrijven (waaronder het mkb) samen met kennisinstellingen een R&D-mobiliteitsproject starten.

In 2021 is er eenmalig een budget beschikbaar gesteld van 150 miljoen euro. De maximale subsidie per mobiliteitsproject bedraagt maximaal 25 miljoen euro. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband is het maximale subsidiebedrag vijftien miljoen euro.

Feiten en cijfers

In totaal waren er op de deadline van 17 augustus 2021 26 aanvragen ingediend met een gevraagde subsidie van 337 miljoen euro. De totale omvang van de aangevraagde projecten bedroeg 530 miljoen euro.

Eind 2021 zijn acht projecten in het kader van deze regeling gehonoreerd. Deze projecten zijn in 2022 gestart. Van deze acht projecten zijn er drie vanuit de luchtvaartsector, drie maritieme projecten en twee automotive projecten. In totaal zijn er 109 bedrijven (waarvan 64 mkb) en 27 onderzoeksinstellingen betrokken bij deze projecten.