PPS-toeslag

PPS-toeslag

Met de “PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie” stimuleert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de private financiële inleg voor privaat-publieke samenwerking (PPS) tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties. Kennisontwikkeling, -verspreiding en innovatie zijn gebaat bij intensieve samenwerking tussen de excellente Nederlandse publieke kennisinfrastructuur en innovatieve bedrijven. In 2016 is er een tussentijdse evaluatie van de regeling verricht.

Deze pagina wordt binnenkort geüpdatet met de laatste projectinformatie over 2020.

De regeling kent twee kanten: de grondslag, aan de hand waarvan de hoogte van de subsidie voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) wordt bepaald, en de inzet van de subsidie door de TKI’s. Het TKI zorgt voor regie, netwerkvorming en kennis(ver)deling op het terrein van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten. De subsidiegrondslag wordt gevormd door private bijdragen aan publiek-private R&D-projecten binnen de domeinen van de TKI’s. De TKI’s zetten die subsidie vervolgens door in nieuwe publiek-private R&D-projecten. Dit noemen we de inzetprojecten. De informatie op Bedrijvenbeleid in Beeld betreft deze inzetprojecten, tenzij anders aangegeven.

Belangrijkste resultaten

  • De geschatte omvang van publieke en private investeringen in PPS-projecten in TKI-verband (grondslagprojecten) was in 2019 1.228 miljoen euro (voorlopig cijfer).

  • Het aandeel private middelen is nagenoeg gelijk gebleven en bedroeg 45 procent in 2019, hetgeen overeenkomt met ruim 550 miljoen euro aan private middelen (grondslagprojecten; voorlopig cijfer).

Instrumenten PPS-toeslag

Er zijn drie manieren waarop de PPS-toeslag ingezet kan worden:

  • PPS-programmatoeslag voor het TKI. Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zetten programmatoeslag in voor onderzoek en ontwikkeling of voor innovatieactiviteiten. Het TKI kan de programmatoeslag inzetten voor samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten of innovatiemakelaars.
  • PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband via het TKI. Het TKI zet de PPS-projecttoeslag in voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met R&D. Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een onderzoeksinstelling en een ondernemer Hiervoor geldt geen minimale financiële omvang.
  • PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband – via de penvoerder. Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een onderzoeksinstelling en een ondernemer. De ondernemer levert een financiële cashbijdrage van 30 procent aan een project met minimaal twee miljoen euro subsidiabele kosten.

Feiten en cijfers

De geschatte omvang van middelen in PPS-programma’s TKI (grondslagprojecten), inclusief het private aandeel vindt u hier.

Kenmerken van publiek-private samenwerkingsprojecten met inzet van PPS-toeslag

In 2019 bedroeg de totale omvang van de projecten waarop PPS-toeslag is ingezet 302 miljoen euro. De PPS-toeslag financiert een derde van de kosten. Naast de gebruikelijke private bijdragen en de PPS-toeslag spelen ook andere subsidies een rol. In veel gevallen zullen dat Europese subsidies zijn of bijdragen van NWO.

Projecten met inzet van PPS-toeslag (omvang en wijze van financiering), 2013-2019 (€ mln)

Projecten met inzet van PPS-toeslag (omvang en wijze van financiering), 2013-2019 (€ mln)
CashHerkomst onbekendIngezette toeslagNaturaOverige subsidies
20135402712073
2014690557524
20151330946572
2016770795763
2017108612097118
2018135316810634
20197401116948
Bron: TKI's; bewerkt door RVO.nl Brontabel als csv (217 bytes)

Over de jaren heen is het aandeel experimenteel onderzoek binnen de PPS-projecten klein. Lag de nadruk aanvankelijk sterk op toegepast onderzoek; de laatste jaren zien we een verschuiving van zwaartepunt naar fundamenteel onderzoek. In 2019 is deze trend gestopt en is het aandeel toegepast onderzoek het grootst.

Type onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de projecten waarop PPS-toeslag is ingezet, 2013-2019 (€ mln)

Type onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de projecten waarop PPS-toeslag is ingezet, 2013-2019 (€ mln)
ToegepastFundamenteelExperimenteel
2013248,424,90,4
2014162,537,222,8
2015170,1164,628,9
2016149,8107,919,3
2017166,6258,121,5
2018155,2244,742,5
2019153,9116,328,8
Bron: TKI's; bewerkt door RVO.nl Brontabel als csv (197 bytes)

Ongeveer de helft van het aantal deelnemers behoort tot het mkb. Beperken we ons tot de Nederlandse deelnemers, dan stijgt dit percentage tot 68 procent (over alle jaren). De meeste buitenlandse partijen zijn namelijk grote bedrijven. Nader onderzoek leert dat Nederlandse kennisinstellingen en grote bedrijven vaak in meerdere projecten deelnemen en dat mkb’ers zich meestal beperken tot één of twee projecten. Over de gehele looptijd van de regeling bedraagt het aantal unieke deelnemers ruim 3.100 (tot en met het jaar 2019).

Deelnemers aan PPS-inzetprojecten, 2013-2019

Deelnemers aan PPS-inzetprojecten, 2013-2019
GrootbedrijfKennisinstellingMKBOverige partijen
20131157712727
20142317027052
201524089361108
201622178287103
201721978428107
20181937536598
201922590405151
Bron: TKI's; bewerkt door RVO.nl Brontabel als csv (197 bytes)

De PPS-toeslagregeling stimuleert samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Private bijdragen aan onderzoek uitgevoerd door kennisinstellingen leveren toeslag op voor de TKI’s. De TKI’s zetten vervolgens toeslag in op R&D-projecten waar bedrijven actief (in natura) en/of financieel samen met kennisinstellingen in participeren. Opvallend is dat vooral de universiteiten relatief meer PPS-toeslag hebben ontvangen de afgelopen jaren. Dit komt onder andere omdat universiteiten de mogelijkheden van de regeling beter hebben benut.

Meerjarig ingezette PPS-toeslag naar ontvangende partij, 2013-2019 (€ mln)

Meerjarig ingezette PPS-toeslag naar ontvangende partij, 2013-2019 (€ mln)
BedrijvenKennisinstellingenUniversiteitenTO2-instituten
20131,89,25,210,9
20145,217,715,616,0
20155,820,626,940,9
20162,919,732,323,3
201710,720,651,735,8
201819,546,971,131,0
20194,811,373,021,6
Bron: TKI's; bewerkt door RVO.nl Brontabel als csv (236 bytes)