Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt op basis van meerjarenafspraken budget beschikbaar aan het NBTC voor bestemmingsmanagement, waaronder internationale branding, ontwikkeling van aanbod, kennis en data, spreiding van toeristen en congreswerving. Dit moet bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van de gastvrijheidseconomie, een groter verdienvermogen van de gastvrijheidssector en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Nederland als land om in te wonen, te werken en te investeren.

Feiten en cijfers

Het NBTC brengt Nederland in binnen- en buitenland onder de aandacht van potentiële bezoekers, de reisbranche, overheid, brancheorganisaties en intermediairs (zoals VVV’s en touroperators) als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen. Het NBTC zorgt op basis van relevante kennis en inzichten voor een nationale visie op toerisme. Op basis van deze visie inspireren, verbinden en faciliteren zij steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland. Na een decennium met voornamelijk groei is het inkomend toerisme naar Nederland als gevolg van de coronacrisis in 2020 sterk gedaald. Deze daling is in 2021 verder voortgezet.

Voor de coronacrisis (in 2019) leverde deze sector een belangrijke economische bijdrage met een omzet van 90,8 miljard euro (4,4 procent van het BNP in 2019) en bood de sector werk aan 811 duizend werknemers. Dat jaar bezochten en verbleven er 20,1 miljoen buitenlandse en 25,8 miljoen binnenlandse bezoekers Nederland. Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 waren dat er respectievelijk 7,3 en 6,3 miljoen buitenlandse en 20 en 25,7 miljoen binnenlandse verblijfbezoekers. In 2020 viel de omzet vanwege corona ver terug naar 52 miljard euro. In 2021 verbeterde dat iets, maar met een omzet van 59,6 miljard euro bleef dit nog steeds ver achter bij 2019.

Streefwaardes op indicatoren (gedeeltelijk) gehaald

  • Het NTBC heeft in 2021 op de indicator ‘tevredenheid samenwerkingspartners’ de streefwaarde ruim gehaald;
  • Voor de streefwaarde ‘realiseren van samenwerkingsverbanden t.b.v. projecten op het gebied van bestemmingsontwikkeling’ is voldaan aan de kwantitatieve target, alleen de verdeling naar de vijf pijlers van Perspectief 2030 is nog niet evenredig. Door de coronacrisis zijn samenwerkingsverbanden op de pijlers ‘lusten en lasten in balans’ en ‘Nederland overal aantrekkelijk’ in een stroomversnelling geraakt, terwijl activiteiten op de andere pijlers werden uitgesteld.
  • De streefwaardes voor ‘cofinanciering’ blijft in 2021 sterk achter bij de gestelde streefwaarden. Dit komt door de coronacrisis en de effecten daarvan op de reiswereld. Dit heeft een groot effect gehad op de mogelijkheden om (marketing)activiteiten uit te voeren, maar ook op de beschikbare budgetten bij de partners van NBTC.
  • De streefwaarde voor het aantal uitgebrachte bids is significant hoger dan vorig jaar (24 dit jaar t.o.v. zes vorig jaar en deze vertegenwoordigde een economische waarde van 33,27 miljoen euro).

Realisatie streefwaarden 2021 ten opzichte van het doel 2020-2023

Realisatie streefwaarden 2021 ten opzichte van het doel 2020-2023
Realisatie streefwaarden 2020 ten opzichte van het doel 2020-2023
IndicatorStreefwaarde 2020-20232020202120222023Realisatie 2016-2019 (% t.o.v. streefwaarde 2020-2021)
Tevredenheid samenwerkingspartners inzake rol NBTC bij de uitvoering van projectenMinimaal 70%89%88,50%89%
Aantal uitgebrachte bids internationale congressen, waar NBTC actief aan heeft bijgedragen40, met een minimale potentiële economische waarde van € 55 miljoen6 bids met een economische waarde van €3,9 mln.24 bids met een economische waarde van €33,3 mln.30
Cofinancieringspercentage overige partijenMinimaal 40%23,80%26,20%25,10%
Realiseren van samenwerkingsverbanden t.b.v. projecten op het gebied van bestemmingsontwikkelingMinimaal 24 projecten, waarvan minimaal twee per strategische pijler7 projecten, op 3 pijlers6 projecten, op 3 pijlers13 projecten, op 4 pijlers
Bron: NBTC Brontabel als csv (894 bytes)