Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatieagenda’s van de topsectoren. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies.

Belangrijkste resultaten

  • De samenwerking met de provincies ging gepaard met een toename in budget, deelnemers en ondersteunde private R&D.
  • In 2021 maakten 1.595 mkb’ers gebruik van de MIT.
  • De omvang van de door de MIT ondersteunde private R&D was 112 miljoen euro in 2021.

Feiten en cijfers

In 2021 is er vanuit de MIT-regeling 63 miljoen euro aan subsidies verleend, iets minder dan in 2020 (67 miljoen euro). Daarmee werd 116 miljoen euro aan private R&D-uitgaven ondersteund. De sterke toename van de subsidie en ondersteunde R&D sinds 2013 komt vooral door de samenwerking met de provincies, maar in 2019 deed ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het eerst mee met de MIT. Ook het aantal bedrijven dat aan de MIT deelneemt is sinds de aanvang van de regeling sterk gegroeid: van 707 in 2013 naar 1.595 in 2021. Van de MIT-instrumenten kende de haalbaarheidsstudie het grootste aantal deelnemers, terwijl de meeste subsidie werd toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Ook in 2021 overtrof de omvang van de aangevraagde subsidies de beschikbare middelen, met name voor de relatief R&D-intensieve R&D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsstudies.

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D-uitgaven via MIT, 2013-2021 (€ mln)

Omvang subsidie en omvang ondersteunde private R&D-uitgaven via MIT, 2013-2021 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang verleende subsidieOmvang private RD-uitgaven ondersteund met MIT
20131827
20142761
20154686
20164683
20175196
201856106
201960112
202067119
202163112
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (187 bytes)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument, 2021 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2021AangevraagdVerleend
Kennisvoucher312280
Haalbaarheidsproject2406984
RD Samenwerkingsproject400198
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (166 bytes)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument, 2021 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Omvang aanvragen en verleningen MIT naar instrument 2021 (€ mln)AangevraagdVerleend
Kennisvoucher1,11
Haalbaarheidsproject47,720,5
RD Samenwerkingsproject79,241,1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (177 bytes)

Een vergelijkbare groei als bij de verleende subsidie is ook te zien bij het aantal bedrijven dat door de MIT wordt ondersteund: 1.595 in 2021 ten opzichte van 707 in 2013.

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2021

Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT, 2013-2021 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aantal bedrijven dat deelneemt aan MIT
2013707
2014662
20151206
20161287
20171434
20181422
20191693
20201846
20211595
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (138 bytes)

MIT per topsector

In 2021 is het grootste deel van het budget van de MIT besteed in de topsector Hightech Systemen & Materialen (ruim 22 miljoen euro). Life Science en Health komt op een tweede plaats met 14,3 miljoen euro. Biobased Economy, Chemie en Creatieve Industrie zijn binnen de MIT de kleinste ontvangers. Gekeken naar aantallen aanvragen en verleningen worden de meeste MIT-aanvragen ingediend vanuit de topsector HTSM-ICT. Dit is niet verwonderlijk: qua aantal mkb’ers is de topsector HTSM-ICT weliswaar de op twee na grootste van Nederland, maar qua investeringen in materiële vaste activa en qua toegevoegde waarde is deze topsector koploper (zie Monitor topsectoren 2018 voor meer informatie). Overigens overtrof in alle topsectoren de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag het beschikbare budget.

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2021 (€ mln)

Omvang aangevraagde en toegekende per topsector, 2021 (€ mln) MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Aanvragen en verleningen MIT naar topsectoren, 2021Aangevraagde subsidie x mln.Toegek. subsidie x mln.
HTSM-ICT46,322,4
Life Science en Health28,414,3
Agri en Food16,77,9
Energie14,16,1
Water5,33,9
Logistiek3,42,7
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen2,92
Chemie3,51,5
Creatieve Industrie4,30,9
Biobased1,90,5
Meerdere topsectoren of onbekend1,10,3
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (378 bytes)
Aantal toekenningen en afwijzingen per topsector, 2021 MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
TopsectorAantal aanvragenAantal toegekend
HTSM-ICT1052452
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen304260
Life Science en Health491216
Agri en Food418179
Energie364149
Water11159
Chemie10846
Creatieve Industrie13842
Logistiek7133
Biobased5325
Meerdere topsectoren of onbekend81
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (303 bytes)

Regionale verdeling van MIT-toegekende bedrijven

Hieronder ziet u voor elke COROP-regio het aandeel bedrijven dat een MIT-aanvraag toegekend heeft gekregen. Het aantal bedrijven met een MIT-aanvraag wordt afgezet tegen het totaal aantal bedrijven in die COROP-regio in 2021. Dit cijfer wordt vervolgens vergeleken met het gemiddeld aantal MIT-aanvragen per COROP-regio in Nederland (= 1).

Vooral het COROP-gebied Delft en Westland valt op; hier hadden bedrijven bijna zes keer meer dan het Nederlandse gemiddelde een MIT-toekenning in 2021.

Aandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio (als % van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde van Nederland (= 1), 2021

Aandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio (als % van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde van Nederland (= 1), 2021 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren
COROP naamAandeel bedrijven met MIT-toekenning per COROP-regio, 2020
Oost-Groningen0,98
Delfzijl e.o.0,00
Overig Groningen2,61
Noord-Friesland1,42
Zuidwest-Friesland2,42
Zuidoost-Friesland1,47
Noord-Drenthe1,98
Zuidoost-Drenthe2,01
Zuidwest-Drenthe1,24
Noord-Overijssel0,48
Zuidwest-Overijssel0,48
Twente1,50
Veluwe0,70
Achterhoek0,84
Arnhem-Nijmegen1,03
Zuidwest-Gelderland0,69
Utrecht0,55
Kop van Noord-Holland2,20
Alkmaar e.o.0,61
IJmond0,48
Agglomeratie Haarlem0,70
Zaanstreek0,34
Groot-Amsterdam0,64
Het Gooi en Vechtstreek0,49
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek1,88
Agglomeratie 's-Gravenhage0,72
Delft en Westland5,98
Oost-Zuid-Holland0,40
Groot-Rijnmond1,05
Zuidoost-Zuid-holland0,37
Zeeuwsch-Vlaanderen0,87
Overig Zeeland0,49
West-Noord-Brabant0,59
Midden-Noord-Brabant0,39
Noordoost-Noord-Brabant0,97
Zuidoost-Noord-Brabant1,46
Noord-Limburg1,43
Midden-Limburg0,51
Zuid-Limburg0,50
Flevoland1,39
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)