Hoe is de topsectorenaanpak geëvalueerd?

In 2017 is de topsectorenaanpak geëvalueerd door Dialogic. Hiervoor is een nieuwe kwalitatieve evaluatiemethodiek ontwikkeld, omdat de beschikbare evaluatiemethodieken niet bruikbaar waren. Uit de evaluatie blijkt dat de topsectorenaanpak doeltreffend en doelmatig is.

Methodiek evaluatie topsectorenaanpak

Voor de evaluatie van de topsectorenaanpak was een kwantitatieve evaluatie op basis van de Commissie Theeuwes niet mogelijk. Dat komt omdat het een integrale systeemaanpak is waarin meerdere beleidsfacetten en instrumenten tegelijkertijd worden geadresseerd. In opdracht van EZ heeft Dialogic in samenwerking met Harvard Kennedy School for Public Policy een nieuwe en nog niet eerder toegepaste kwalitatieve evaluatiemethodiek ontwikkeld waarmee de doeltreffendheid en doelmatigheid van de topsectorenaanpak kan worden beoordeeld. Na een pilot is de evaluatie uitgevoerd door Dialogic.

Belangrijkste uitkomsten evaluatie

De evaluatie is positief over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de topsectorenaanpak. De aanpak is doeltreffend geweest in het meer vraaggericht programmeren van publiek-privaat onderzoek bij Nederlandse kennisinstellingen, het afstemmen van human capital activiteiten en bij exportbevordering. Verder is het aannemelijk dat aanpak een doelmatige beleidsstrategie is, waarbij de opbrengsten opwegen tegen de ingezette middelen. Dialogic noemt  twee onderdelen die in de toekomst kunnen zorgen voor een verdere versterking van de doeltreffendheid van de beleidsaanpak:

  • Betrokken partijen moeten meer richting geven aan de ontwikkeling van grensverleggende (innovatie)visies.
  • Marktformatie door innovatief aankoopbeleid zou meer deel uit moeten maken van de topsectorenaanpak.

Beide waren overigens geen expliciete doelstellingen bij de vorming van de topsectorenaanpak. Daarnaast adviseert Dialogic om maatschappelijke uitdagingen nog sterker te verbinden met de topsectorenaanpak. Samen met de eerdere evaluaties van de financiële beleidsinstrumenten van de topsectorenaanpak (de PPS-toeslagregeling voor de TKI’s en de MIT) is er nu een samenhangend beeld van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de werking van dit beleid.