Missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid

Nederland staat, net als andere landen, voor grote maatschappelijke vernieuwingsopgaven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de energietransitie en bij de verduurzaming van de industrie en de landbouw, maar ook bij tal van maatschappelijke domeinen, zoals zorg, gezondheid, voedsel, water en veiligheid. Maar ook de verdergaande digitalisering gaat de manier waarop we werken, leven en ons geld verdienen veranderen. Bij de aanpak van deze maatschappelijke uitdagingen gaat het beter benutten van bestaande kennis en technologie een belangrijke rol vervullen. De transities vereisen ook institutionele èn technologische doorbraken. Publiek-private samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van kennis- en technologie en bij het succesvol realiseren van innovaties is een belangrijke en effectieve strategie in het aanjagen van de noodzakelijke innovatie.

Innovaties brengen niet alleen oplossingen voor de genoemde maatschappelijke knelpunten, maar ze dragen tevens bij aan de versterking van ons verdienvermogen. Deze uitdagingen zijn immers de mondiale groeimarkten van de toekomst. De ontwikkeling en de realisatie van doorbraken bij sleuteltechnologieën, zoals fotonica, kunstmatige intelligentie en nano-, quantum- en biotechnologie, en het versterken van de internationale positie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op deze kennisdomeinen, vormen de technologische (kennis)basis voor de vernieuwing op al deze maatschappelijke terreinen. Immers, de toepassing van deze nieuwe technologieën maken nu en in de toekomst oplossingen mogelijk die nu niet voor handen zijn.